Aktualności 2023

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA SOŁTYSÓW

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat;
  • uzyskała odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji;

Do okresu, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 

Aby uzyskać zaświadczenie wystarczy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w Urzędzie Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. Opłatę można uiścić w formie gotówki w kasie urzędu w dni robocze do godziny 14.30.  

Jeżeli urząd nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS wraz z pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu wymogu dotyczącego  pełnienia funkcji sołtysa i pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

  • autor: Anna Kałamajska-Nowak, data: 2023-07-03

Wstecz