Rozbudowa drogi gminnej nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice

 • Tablica informująca o otrzymaniu dofinansowania z programu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki. Droga gminna Nr 115153E zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części gminy. Poprzez Psary (gm. Nowy Kawęczyn) łączy drogę powiatową Nr 1316E relacji Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal z drogą ekspresową S8 relacji Warszawa – Wrocław. Łączna długość drogi wynosi 4.961 m. W ramach planowanej rozbudowy drogi w 2020 r. planuje się wykonanie odcinka o łącznej długości 1000 m.

Stan istniejący:

Jezdnia posiada zróżnicowaną nawierzchnię (asfalt, kruszywo, destrukt, kocie łby) oraz szerokość 3,50 m do 4,0 m. Ponadto wyposażona jest w obustronne pobocza ziemne oraz miejscowo w rowy odwadniające. Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzecznei podłużne na pobocza w pasie drogowym. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Na przebudowywanej drodze ruch samochodów jest niewielki. Droga jest wykorzystywana do komunikacji lokalnej na drodze nie występuje ruch tranzytowy. Wzdłuż jezdni przebiegają trasy napowietrznych linii energetycznych, sieć wodociągowa, energetyczną, telekomunikacyjna, które w kilku miejscach krzyżuje się z pasem drogowym.

Stan projektowany:

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości od 3,50 m do 6,00 m z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. W profilu podłużnym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej rzędne o około 28 cm. Istniejące rowy należy oczyścić i odmulić do uzyskania głębokości 60 cm. Przy przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność proj. kanału technologicznego dla urządzeń obsługiwanych w pasie drogowym.

Parametry projektowe odcinka:

 • szerokość jezdni w przekroju z mijanką 5,00 m
 • kategoria ruchu – KR2
 • spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych dwustronny/jednostronny – 2%
 • szerokość poboczy – 0,75 m
 • poszerzenie jezdni na łukach kołowych – do max. 6,0 m
 • szerokość jezdni głównej – 3,5-4,0 m
 • prędkość miarodajna – 50 km/h
 • prędkość projektowa – 30 km/h
 • długość jezdni - 3413,19 m
 • klasa drogi - D (dojazdowa)
 • kategoria drogi - G (gminna)

Aspekty społeczno-gospodarcze:

Przebudowa drogi gminnej relacji Lisna - Paplinek - Chrzczonowice przełoży się na poprawę dostępności okolicznych terenów do ośrodków miejskich w Skierniewicach, Żyrardowie, Rawie Mazowieckiej oraz Mszczonowie, a tym samym ułatwi mieszkańcom dostęp pracy i szerokiej oferty edukacyjnej.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców do instytucji publicznych znajdujących się w Kowiesach (szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, urząd gminy, poczta, lecznice weterynaryjne).

Zadania planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków własnych oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Harmonogram prac

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

1.

Przygotowanie dokumentacji

marzec 2019 - grudzień 2019

2.

Roboty przygotowawcze

czerwiec 2020

3.

Roboty drogowe

czerwiec 2020

4.

Pobocza

czerwiec 2020

5.

Odtworzenie rowów

czerwiec 2020

6.

Przepusty

czerwiec 2020

7.

Zjazdy

czerwiec 2020

8.

Oznakowanie pionowe

lipiec 2020

9.

Inwentaryzacja powykonawcza

lipiec 2020

10.

Nadzór inwestorski

lipiec 2020

11.

Tablice informacyjne

lipiec 2020