Odbiór wyrobów azbestowych

Zadanie pn.: „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Gmina Kowiesy w ramach ww. zadania zrealizuje w terminie do 31 października 2021 r. odbiór 52,5810 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt eternitowych z 23 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowiesy wraz z ich transportem i składowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Koszt całkowity zadania: 22.084,02 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 19.875,00 zł