Remont drogi gminnej Nr 115184E w miejscowości Stary Wylezin

  • %3Tablica informująca o dofinansowaniu

Opis:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 115184E w miejscowości Stary Wylezin, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki. Droga gminna Nr 115184E zlokalizowana jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Wskazana droga stanowi część ważnego szlaku komunikacyjnego na terenie Gminy Kowiesy. Przedmiotowa droga łączy drogę powiatową Nr 1321E relacji Kowiesy - Zakrzew (stanowiącą jeden z głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Gminą Kowiesy i Gminą Biała Rawska) z asfaltową drogą gminną Nr 115158E w miejscowości Chrzczonowice. Dodatkowo w odległości 2,5 km od przeznaczonej do remontu drogi znajduje się węzeł komunikacyjny na trasie ekspresowej S-8 – węzeł Kowiesy. W ramach przewidzianego remontu planuje się wykonanie odcinka o łącznej długości 951,00 m.

Stan istniejący:

Droga objęta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i służy obsłudze komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej (lokalny ruch mieszkańców). Droga posiada jezdnię z ubitego kruszywa, miejscami zdeformowaną o szerokości ok. 4,50 m oraz obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Odcinek drogi objęty projektem wykazuje bardzo zły stan nawierzchni, występują liczne odkształcenia (koleiny), spękania, liczne ubytki przy krawędzi jezdni. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze gruntowe. W granicach pasa drogowego znajdują się zjazdy indywidualne do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do jezdni, które będą podlegać remontowi. Istniejące w granicach obszaru będącego przedmiotem opracowania technicznego uzbrojenie terenu nie ulegnie przebudowie.

Stan projektowany:

Jezdnię projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia, zjazdy na działki) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 m z obustronnym poboczem o szerokości do 0,75 m.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje remont drogi gminnej, w związku z czym nie zachodzi konieczność proj. kanału technologicznego dla urządzeń obsługiwanych w pasie drogowym.

Remont wskazanej drogi ułatwi dojazd mieszkańcom do posesji i w znacznym stopniu poprawi oraz rozwiąże problemy komunikacyjne oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Parametry projektowe odcinka:

- prędkość projektowa 30 km/h

- klasa dróg D

- kategoria ruchu KR2

- długość drogi: 950,60 m

- szerokość drogi 4,50 m

- szerokość odtworzonego pobocza do 0,75 m

Aspekty społeczno-gospodarcze:

Wskazana droga zapewnia okolicznym mieszkańcom łatwe skomunikowanie z ościennymi gminami, zarówno dzięki połączeniu z ww. drogą powiatową, jak i drogą ekspresową S-8. Wielu mieszkańców korzysta zwłaszcza z bliskiej odległości węzła komunikacyjnego na trasie S-8, dzięki której w łatwy i szybki sposób mogą dostać się do pobliskich ośrodków miejskich, takich jak Rawa Mazowiecka, Mszczonów czy Warszawa, gdzie pracują zawodowo i kształcą się. Dzięki dobremu skomunikowaniu z pobliskimi trasami podróż samochodowa do Warszawy zajmuje około 25 minut.

Zadania planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków własnych oraz dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

1.

Roboty przygotowawcze

sierpień 2022

2.

Roboty ziemne

sierpień 2022

3.

Podbudowa

sierpień 2022

4.

Nawierzchnia

sierpień 2022

5.

Pobocza

wrzesień 2022

6.

Nadzór inwestorski

wrzesień 2022

7.

Tablice informacyjne

wrzesień 2022