Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin – Chrzczonowice

  • tablica_fundusze_180x120-aiGrafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Opis:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin - Chrzczonowice, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki. Droga gminna Nr 115184E zlokalizowana jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Wskazana droga stanowi część ważnego szlaku komunikacyjnego na terenie Gminy Kowiesy. Przedmiotowa droga łączy drogę powiatową Nr 1321E relacji Kowiesy - Zakrzew (stanowiącą jeden z głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Gminą Kowiesy i Gminą Biała Rawska) z asfaltową drogą gminną Nr 115158E w miejscowości Chrzczonowice. Dodatkowo w odległości 2,5 km od przeznaczonej do remontu drogi znajduje się węzeł komunikacyjny na trasie ekspresowej S-8 – węzeł Kowiesy. W ramach przewidzianego remontu planuje się wykonanie odcinka o łącznej długości 1,350 km.

Stan istniejący:

Droga objęta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i służy obsłudze komunikacyjnej zabudowy rolniczej i jednorodzinnej w miejscowościach Stary Wylezin i Chrzczonowice (lokalny ruch mieszkańców). Droga posiada silnie zdegradowaną nawierzchnię z licznymi ubytkami o szerokości ok. 3,00-4,00 m oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokości. Odcinek drogi objęty projektem wykazuje bardzo zły stan nawierzchni, występują liczne odkształcenia (koleiny), spękania, liczne ubytki przy krawędzi jezdni. W okresie wiosny i jesieni oraz przy intensywnych opadach w nawierzchni występują liczne zastoiska wodne i wyrwy. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze gruntowe. W granicach pasa drogowego znajdują się zjazdy indywidualne do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do jezdni. Istniejąca w granicach obszaru będącego przedmiotem opracowania techniczna uzbrojenie terenu nie ulegnie przebudowie. 

Stan projektowany:

Jezdnię projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia, pobocza) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. W ramach projektu zostanie wykonana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (masy mineralno–bitumicznej) o łącznej długości 1,350 km i szerokości 3,00-4,00 m, z obustronnym poboczem o szerokości do 0,50 m. Istniejąca nawierzchnia zostanie poddana frezowaniu, wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków. Pobocze zostanie uzupełnione kruszywem łamanym i wyprofilowane za pomocą równiarki, z nadaniem spadków poprzecznych oraz zagęszczeniem walcem. Jako nawierzchnię projektuje się wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w dwóch warstwach – warstwa wiążąca o gr. 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

Parametry projektowe odcinka:

Odcinek – 1,350 km
Klasa drogi - D
Kategoria ruchu - KR2
Szerokość jezdni – 3,00-4,00 m
Szerokość poboczy – do 0,50 m

 

Aspekty społeczno-gospodarcze:

Wskazana droga zapewnia okolicznym mieszkańcom łatwe skomunikowanie z ościennymi gminami, zarówno dzięki połączeniu z ww. drogą powiatową, jak i drogą ekspresową S-8. Wielu mieszkańców korzysta zwłaszcza z bliskiej odległości węzła komunikacyjnego na trasie S-8, dzięki której w łatwy i szybki sposób mogą dostać się do pobliskich ośrodków miejskich, takich jak Rawa Mazowiecka, Mszczonów czy Warszawa, gdzie pracują zawodowo i kształcą się. Dzięki dobremu skomunikowaniu z pobliskimi trasami podróż samochodowa do Warszawy zajmuje około 25 minut.

Zadania planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków własnych oraz dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

1.

Roboty przygotowawcze

czerwiec 2023

2.

Podbudowa

czerwiec 2023

3.

Nawierzchnia

lipiec 2023

4.

Pobocza i oznakowanie

lipiec 2023

5.

Nadzór inwestorski

lipiec 2023

6.

Tablice informacyjne

lipiec 2023