Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Nowy Wylezin

  • Tablica_Renowacja_zbiorników_wodnych_2023Tablica informująca o przyznanym dofinansowaniu

Zbiornik wodny przeznaczony do renowacji znajduje się w południowej części Gminy Kowiesy, na obrzeżach miejscowości Nowy Wylezin. Zbiornik położony jest w swoistym klinie znajdującym się pomiędzy Centralną Magistralą Kolejową (w skrócie CMK), a drogą powiatową nr 1331E relacji Kowiesy – Zakrzew. Od strony południowej zbiornik graniczy z sadami użytkowanym przez okolicznych mieszkańców. Zbiornik zlokalizowany jest na działce o łącznej powierzchni 1,44 ha stanowiącej własność Gminy Kowiesy, przy czym powierzchnia samego zbiornika w stanie pierwotnym wynosiła około 1,00 ha. Obecnie zbiornik jest silnie zanieczyszczony i zamulony, a dużą jego część porasta roślinność drzewiasta, trawiasta i szuwarowa. Część środowa i wschodnia zbiornika wypełniona jest wodą o zróżnicowanej głębokości. W celu przywrócenia dawnej, pełnej funkcji zbiornika należy przeprowadzić jego bieżącą konserwację, która będzie obejmowała prace związane
z usunięciem roślinności, oczyszczeniem i odmuleniem zbiornika. W ramach prac zostaną także odtworzone skarpy zbiornika o nachyleniu 1:1,5. Wskazane prace będą miały na celu odtworzenie funkcji retencyjnej przedmiotowego zbiornika, co przedłoży się za pobieganie skutkom suszy, zwłaszcza w odniesieniu do sąsiadujących terenów sadowniczych. Zbiornik zapewni gromadzenia wód w okresach intensywnych opadów deszczu oraz roztopów, a także wód spływających
z okolicznych terenów, zwłaszcza od strony linii kolejowej CMK.

Zadanie planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków budżetu Województwa Łódzkiego oraz środków własnych w ramach renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych”.

Całkowity koszt zadania (kosztorys inwestorski): 150.038,11 zł
Środki z budżetu Województwa Łódzkiego: 120.000,00 zł
Środki własne budżetu gminy: 30.038,11 zł