Remont drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy – Franciszków – Ulaski w miejscowościach Franciszków i Ulaski (etap 2021)

  • Tablica 80x120Tablica informująca o dofinansowaniu

Opis:
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 1151559E relacji Kowiesy-Franciszków-Ulaski w miejscowości Franciszków, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki.

Stan istniejący:
Droga posiada jezdnie z ubitego kruszywa, miejscami zdeformowaną o szerokości ok. 3,50 m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne na pobocze gruntowe. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Wzdłuż drogi przebiegają trasy sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, które w kilku miejscach krzyżują się z pasem drogowym, jednak nie kolidują z planowanym remontem drogi. Nie planuje się wycinki i karczowanie drzew.

Stan projektowany:
Jezdnię projektuje się po istniejącym śladzie. Załamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na szkicu sytuacyjnym. W ramach projektu zostanie wykonana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 3,50 m. W profilu podłużnym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej rzędne o około 6 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni.

Parametry projektowe odcinka:
Odcinek – 800,00 m
Klasa drogi - D
Prędkość projektowa – 30 km/h
Kategoria ruchu - KR – 2
Szerokość jezdni - 3,50 m; 
Szerokość poboczy – do 0,50 m

Podstawowe parametry projektowe dla jezdni:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S rub. 3 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 3 cm
Kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 8 cm

Całkowity koszt zadania: 312.479,04 zł
Środki z budżetu Województwa Łódzkiego: 129.740,00 zł
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 170.000,00 zł
Środki własne budżetu gminy: 12.739,04 zł