Przebudowa drogi gminnej nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków-Ulaski

 • %3Tablica informująca o dofinansowaniu

Opis:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków-Ulaski, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki. Droga gminna Nr 115159E zlokalizowana jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Wskazana droga stanowi część ważnego szlaku komunikacyjnego na terenie Gminy Kowiesy. Od strony miejscowości Kowiesy przedmiotowa droga łączy się drogą powiatową Nr 1330E relacji Nowy Kawęczyn – Wola Pekoszewska (poprzez drogę rokadową w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8), natomiast od strony miejscowości Franciszków – z drogą powiatową Nr 1334E relacji Zawady – Biała Rawska. . W ramach planowanej przebudowy planuje się wykonanie odcinka o łącznej długości 1161,00 m.

Stan istniejący:

Droga objęta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i służy obsłudze komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej (lokalny ruch mieszkańców). Droga posiada jezdnię z ubitego kruszywa, miejscami zdeformowaną o szerokości ok. 4,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Odcinek drogi objęty projektem wykazuje bardzo zły stan nawierzchni, występują liczne odkształcenia (koleiny), spękania, liczne ubytki przy krawędzi jezdni. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze gruntowe. W granicach pasa drogowego znajdują się zjazdy indywidualne do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do jezdni, które będą podlegać remontowi.

Stan projektowany:

Jezdnię projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia, mijanki, zjazdy na działki) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,20 m z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. 
W profilu podłużnym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejące rzędne o około od 18 cm do 28 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni. Zgodnie z projektem szerokość jezdni w miejscu mijanek wynosiła będzie 5,20 m. Przebudowa wskazanej drogi ułatwi dojazd mieszkańcom do posesji i w znacznym stopniu poprawi oraz rozwiąże problemy komunikacyjne oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 

Parametry projektowe odcinka:

 • klasa drogi – D,
 • kategoria ruchu – KR2,
 • prędkość projektowa – 30 km/h,
 • szerokości jezdni – 4,2 m,
 • spadek porzeczny – daszkowy 2%,
 • szerokość pobocza – 0,75 m, po obu stronach drogi,
 • odwodnienie – powierzchniowe na pobocze gruntowe,
 • zjazdy w istniejącym śladzie,
 • jednojezdniowa, jednopasowa droga dwukierunkowa,
 • szerokość jezdni w miejscu mijanek – 5,20 m,
 • długość drogi do przebudowy 1160,56 m.

Aspekty społeczno-gospodarcze:

Wskazana droga zapewnia okolicznym mieszkańcom łatwe skomunikowanie z ościennymi gminami, zarówno dzięki połączeniu z ww. drogami powiatowymi, jak i drogą ekspresową S-8. Wielu mieszkańców korzysta zwłaszcza z bliskiej odległości węzłów komunikacyjnych na trasie S-8, dzięki której w łatwy i szybki sposób mogą dostać się do pobliskich ośrodków miejskich, takich jak Rawa Mazowiecka, Mszczonów czy Warszawa, gdzie pracują zawodowo i kształcą się. Dzięki dobremu skomunikowaniu z pobliskimi trasami podróż samochodowa do Warszawy zajmuje około 25 minut.
Planowana do przebudowy droga jest powszechnie wykorzystywana przez mieszkańców Gminy Kowiesy pracujących na terenie dzielnicy przemysłowej Mszczonowa.

Zadania planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków własnych oraz dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Harmonogram prac

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

1.

Roboty przygotowawcze

listopad 2021

2.

Układanie rur i kabli

listopad 2021

3.

Montaż złączy, wciąganie kabla i pomiary

listopad 2021

4.

Podbudowa 

listopad 2021

5.

Nawierzchnia

listopad 2021

6.

Pobocza

listopad 2021

7.

Inwentaryzacja powykonawcza

grudzień 2021

8. Nadzór inwestorski grudzień 2021
9. Tablice informacyjne grudzień 2021