Remont drogi w miejscowości Kowiesy

  • Tablica FOGRGrafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Opis:

Przedmiotem inwestycji jest remont wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Kowiesy, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki. Droga zlokalizowana w centralnej części Gminy Kowiesy i stanowi ważny ciąg komunikacyjny we wskazanej miejscowości (dojazd do osiedla w Kowiesach oraz pobliskich gruntów rolnych). Przedmiotowa droga przebiega od węzła „Kowiesy” na trasie S-8, przez osiedle w Kowiesach, do drogi serwisowej wzdłuż trasy S-8.  W ramach przewidzianego remontu planuje się wykonanie odcinka o łącznej długości 150 m.

Stan istniejący:

Droga objęta opracowaniem ma charakter drogi gminnej wewnętrznej i służy obsłudze komunikacyjnej zabudowy rolniczej i jednorodzinnej w miejscowości Kowiesy (lokalny ruch mieszkańców). Droga posiada silnie zdegradowaną nawierzchnię z licznymi ubytkami o szerokości ok. 4,00 m oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokości. Odcinek drogi objęty projektem wykazuje bardzo zły stan nawierzchni, występują liczne odkształcenia (koleiny), spękania, liczne ubytki przy krawędzi jezdni. W okresie wiosny i jesieni oraz przy intensywnych opadach w nawierzchni występują liczne zastoiska wodne i wyrwy. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze gruntowe. W granicach pasa drogowego znajdują się zjazdy indywidualne do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do jezdni. Istniejąca w granicach obszaru będącego przedmiotem opracowania techniczna uzbrojenie terenu nie ulegnie przebudowie. 

Celem remontu jest poprawa parametrów technicznych, funkcjonalnych, a także poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy użytkowników oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego użytkowników dróg.

Stan projektowany:

Jezdnię projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia, pobocza) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. W ramach projektu zostanie wykonana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (masy mineralno–bitumicznej) o łącznej długości 150 m i szerokości 5,00 m, z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. Istniejąca nawierzchnia zostanie poddana frezowaniu, wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków. Pobocze zostanie uzupełnione kruszywem łamanym i wyprofilowane za pomocą równiarki, z nadaniem spadków poprzecznych oraz zagęszczeniem walcem. Jako nawierzchnię projektuje się wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w dwóch warstwach – warstwa wiążąca o gr. 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

Parametry projektowe odcinka:

Odcinek – 150 m
Klasa drogi – wewnętrzna
Kategoria ruchu – KR-1
Szerokość jezdni – 5,00 m
Szerokość poboczy – 0,75 m

 

Podstawowe parametry projektowe dla jezdni:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S rub. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm
Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

 

Zadania planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków własnych oraz dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Całkowity koszt zadania (kosztorys inwestorski): 155.694,43 zł
Środki z budżetu Województwa Łódzkiego: 56.050,00 zł
Środki własne budżetu gminy: 99.644,43 zł