Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Kowiesy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kowiesy.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 6 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Słoma, sekretarz@kowiesy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 831 70 26, +48 604 444 934. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kowiesy mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, częściowo przystosowanym do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części wsi Kowiesy, bezpośrednio przy drodze powiatowej, w sąsiedztwie Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Naprzeciwko budynku Urzędu Gminy znajduje się przystanek autobusowy. Do urzędu można dojechać korzystając z komunikacji PKS lub własnego środka transportu.

Brak jest ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Gminy przy drodze powiatowej znajdują się zatoczki parkingowe. Miejsca parkingowe znajdują się także na szczycie budynku (wjazd z prawej strony), gdzie zostały wyznaczone 2 miejsca postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnością. Miejsca są prawidłowo oznakowane poziomo i pionowo. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia|: główne od ulicy oraz wejście od strony podwórka.
Wejście główne od chodnika wzdłuż budynku oddzielają podesty i 6-stopniowe schody. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Osoby takie mogą  korzystać z wejścia z tyłu budynku, do któego prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Wejście z tyłu budynku jest wejściem na klatkę schodową, gdzie znajduje się winda. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Osoby z niepełnosprawnością chcące skorzystać z windy muszą zadzwonić po pracownika, który pomoże im dostać się do budynku.

Na parterze budynku znajdują się: sala konferencyjna, będąca jednocześnie salą ślubów, kasa oraz część biur urzędu (Skarbnik Gminy, Referat Finansowy, pracownik ds. zarządzania krzyzysowego, przewodnicząca Rady Gminy oraz część Referatu Rozwoju Gospodarczego: pracownik ds. ochrony środowiska i pracownik  ds. gospodarki odpadami). Na parterze znajduje się również pomieszczenie służbowe, w którym w wyjątkowych sytuacjach może odbyć się obsługa osób. Na I piętrze, gdzie można dostać się klatką schodową lub windą znajdują się pozostałe biura Urzędu Gminy: Wójt Gminy, Sekretariat, Sekretarz, Urząd Stanu Cywilnego, część Referatu Rozwoju Gospodarczego: kierownik, pracownik ds. gospodarki komunalnej i pracownik ds. planowania przestrzennego; Rerferat Organizacyjny oraz Gminny Zespół Oświaty.  

Bezpośrednio po wejściu do budynku Urzędu Gminy znajdujemy się w holu głównym, na przeciwległej do drzwi ścianie znajduje się tablica informacyjna z opisem stanowisk i referatów. Po lewej stronie od wejścia znajduje się sala konferencyjna/sala ślubów. Kierując się w prawo korytarzem po lewej stronie znajduje się biuro zarządzania kryzysowego i biuro Rady Gminy, po prawej stronie natomiast znajduje się Referat Rozwoju Gospodarczego (pracownik ds. ochrony środowiska i pracownik ds, gospodarki odpadami). Na wprost jest wejście do kasy, z któej po lewej stronie wchodzimy do pokoju pracowników ds. podatków i księgowości, a po prawej stronie znajduje się pokój Skarbnika Gminy.  Klatka schodowa znajduje się na wprost wejsćia głównego. W korytarzu prowadzącym do klatki schodowej, po prawej stronie znajduje się toaleta koedukacyjna, przystosowana dla osó z niepełnosprawnościami. 

I piętro: na wprost wejścia z klatki schodowej znajduje się otwarty sekretariat, z któego po prawo wchodzi się do gabinetu Wójta Gminy, a po lewo znajduje się pokój Sekretarza. Sekretariat jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Miejsce jest odpowiednio oznaczone. Po lewej stronie od wyjścia z klatki schodowej znajdują się toalety: męska i damska. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Po prawej stronie na końcu korytarza znajduje się Referat Rozwoju Gospodarczego (kierownik, pracownik ds. gospodarki komunalnej i pracownik ds. planowania przestrzennego. W korytarzu po lewo znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Zespół Oświaty, a po prawo REferat Organizacyjny. Korytarze są szerokie - jest możliwość pokonywania odległości na wózku dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma progów.

Oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem).