Aktualności 2022

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Wójt Gminy Kowiesy

/-/ Jarosław Pepka

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

 

 • data: 2022-10-05

Wniosek o dodatek do innych paliw (pellet, gaz lpg, olej, drewno)

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza jednorazowe dodatki do ogrzewania innym paliwem niż węgiel oraz zobowiązuje dostawców ciepła systemowego do ustalenia jego średniej ceny z rekompensatą, przyjmujemy wnioski na jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym.

Dodatek wynosi:

 • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek jest przyznawany na wniosek. Wnioski składamy do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informujemy, że:

 • na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek;
 • jeśli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać:

 • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
 • papierowo – w Urzędzie Gminy Kowiesy (tymczasowa siedziba Urzędu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, Kowiesy 86, 96-111 Kowiesy)

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z uwagi na konieczność bieżącej weryfikacji wniosków oraz wprowadzania ich do systemu teleinformatycznego celem realizowania terminowych wypłat.

 

JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 • data: 2022-09-12

SZKOLENIE „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn.

„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Szczegóły w załączonym piśmie.

Wniosek o dodatek węglowy

Do 30 listopada br. można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł. Ma on zasilić budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy, a świadczenie przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • elektronicznie– przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
 • papierowo– w Urzędzie Gminy Kowiesy (tymczasowa siedziba Urzędu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, Kowiesy 86, 96-111 Kowiesy)

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z uwagi na konieczność bieżącej weryfikacji wniosków oraz wprowadzania ich do sysytemu teleinformatycznego celem realizaowania terminowych wypłat.

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu "Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe" obejmujące tematy: - moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), - moduł 2: komunikacja interpersonalna, - moduł 3: produkcja i przetwórstwo, - moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.

Po więcej informacji na temat projektu zapraszam na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Więcej informacji pod numerem telefonu: 503431869 lub 503017336

II Forum Gospodarcze w Głuchowie - 20-21.08.2022 r.