Aktualności 2022

Skrócenie czasu pracy 23 grudnia

W dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy Kowiesy i jednostki organizacyjne pracują do godz. 12.00. Kasa czynna do godz. 11.00.

Wniosek o dodatek elektryczny

Zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która wprowadza jednorazowy dodatek elektryczny, przyjmujemy wnioski na jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną.

Dodatek wynosi:

 • 1000 zł;
 • 1500 zł, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh.

Dodatek jest przyznawany na wniosek. Wnioski można składać do dnia 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym za rok 2021 (faktura za zużycie energii elektrycznej wystawiona w roku 2022).

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Informujemy, że:

 • na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek;
 • jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
 • jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy;
 • dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz do innych źródeł ciepła.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać:

 • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
 • papierowo – w Urzędzie Gminy Kowiesy (tymczasowa siedziba Urzędu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, Kowiesy 86, 96-111 Kowiesy)
 • data: 2022-12-01

WÓJT GMINY KOWIESY INFORMUJE o możliwości preferencyjnego zakupu węgla

WÓJT GMINY KOWIESY INFORMUJE

o możliwości preferencyjnego zakupu węgla

 • osoby, które złożyły wniosek na zakup węgla będą informowane telefonicznie o warunkach zakupu i odbioru węgla,
 • koszt zakupu 1 tony węgla wynosi 1900 zł brutto,
 • odbiór węgla we własnym zakresie z punktu GOP Grzegorz Niewczas Wędrogów 11, możliwy po dokonaniu płatności
 • szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kowiesy oraz telefonicznie 468889003, 535455471

 

 • data: 2022-12-01

Rolniku! Przedsiębiorco! Zamroź ceny prądu!

Rolniku! Przedsiębiorco! Jeśli korzystasz z taryfy prądu C lub B i chcesz zamrozić ceny prądu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. złóż do 30 listopada 2022 r. stosowne oświadczenie do swojego sprzedawcy prądu.

Szczegóły dla PGE Obrót pod linkiem https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu

 

Rolniku! Jeśli korzystasz z taryfy prądu G i chcesz zamrozić ceny prądu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. w limicie do 3 MWh rocznie złóż do 30 czerwca 2023 r. stosowne oświadczenie do swojego sprzedawcy prądu.

Warunkiem skorzystania z powyższego limitu jest nieprowadzenie innej działalności gospodarczej pod adresem punktu odbioru energii elektrycznej, który oprócz budynku mieszkalnego rozlicza również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje należące do gospodarstwa rolnego.

Nie zapomnij o dołączeniu kserokopii decyzji podatkowej.

Szczegóły PGE Obrót pod linkiem https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku

 • autor: Urszula Wieteska-Grzyb, data: 2022-11-23

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 18.11.2022 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Starym Wylezinie

Nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

JuTRMEyAv5sAAAAASUVORK5CYII=

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanych ze środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

 

Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie internetowej  Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023  w zakładce – aktualności.

WÓJT GMINY KOWIESY INFORMUJE O ZMIANACH W DODATKU WĘGLOWYM

Zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

Gospodarstwa domowe, które otrzymały informację o pozostawieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego bez rozpoznania, mogą ponownie złożyć wniosek w przypadku gdy:

 • pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje, więcej niż jedno gospodarstwo domowe;
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy zostanie przyznany w drodze decyzji administracyjnej:

 • jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, zostanie ustalone zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach gospodarstw domowych;
 • wykorzystywane są przez te gospodarstwa oddzielne lub współdzielone źródła ogrzewania.

 

Wnioski przyjmujemy do 30 listopada 2022 roku.

 • data: 2022-11-08

Informacja o przystąpieniu Gminy Kowiesy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Gmina Kowiesy przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Temat: Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!


Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

 Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

 Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

 “To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
- mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych: 

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

 Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.