Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy

Logotym programu RPO

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Gmina Kowiesy rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy”.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:

- 98 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy

- 5 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

- 26 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy

- 5 kotłów na pellet dla budynków użyteczności publicznej

Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.

Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Kowiesy. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego.

Beneficjentem projektu jest gmina Kowiesy, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 420 729,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 2 617 405,00 zł.

Planowany termin zakończenia Projektu do 30.06.2023 r.