sołectwo na plus - edycja 2024

Sołectwo na plus edycja 2024

 

W okresie od 1 lipca do 30 listopada  2024 r. Gmina Kowiesy realizuje osiem projektów w ramach programu "Sołectwo na plus", zorganizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, dofinansowanie każdego projektu wynosi 15.000,00 zł.

1.    Sołectwo Chrzczonowice Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Chrzczonowice.

Projekt zakłada doposażenie terenu pełniącego funkcję rekreacyjną na działce gminnej w miejscowości Chrzczonowice. W wyniku realizacji projektu zaplanowano min. dostawę i montaż ławek oraz koszy na śmieci, montaż zewnętrznej tablicy ogłoszeniowej, montaż lamp solarnych, oraz zakup stołów i ławek do istniejącej altany. Doposażenie altany  i terenu wpłynie pozytywnie na zacieśnienie więzi między mieszkańcami i wymianę doświadczeń.

 

2.    Sołectwo Kowiesy – Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kowiesy.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zieleni pełniącego funkcję rekreacyjną w centrum Kowies. W ramach zadania zaplanowano montaż tablicy ogłoszeniowej oraz urządzenie terenów zielonych poprzez  nasadzenie krzewów ozdobnych i obsianie trawą wcześniej przygotowanego terenu. Zagospodarowanie terenu poprawi estetykę miejscowości, w której znajduje się siedziba Gminy i jest ona głównym centrum życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy.

 

3.    Sołectwo  Lisna – Kompleksowe wykonanie kostki brukowej od bramy wjazdowej do garażu OSP.

Projekt zakłada utwardzenie wjazdu poprzez ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską i strażnicą OSP w Lisnej . Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury publicznej na terenie miejscowości Lisna do zmieniających się funkcji obszaru. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki otoczenia świetlicy, zwiększy funkcjonalność użytkowania, poprawi bezpieczeństwo oraz uatrakcyjni użytkowanie terenu i obiektu świetlicy wiejskiej, w której realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne, rekreacyjne, sportowe oraz kulturalne. Ponadto ułatwi poruszanie się wozu bojowego OSP podczas wyjazdów do akcji gaśniczych.

 

4.    Sołectwo Michałowice – Rewitalizacja centrum wsi.

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni  na działce gminnej przy stawie w miejscowości Michałowice celem poprawy estetyki, wizerunku wsi i stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców. W wyniku realizacji projektu zaplanowano min. zakup i montaż ławek oraz kosza na śmieci, wykonanie utwardzonego podłoża w postaci kostki brukowej pod ławkami i koszem, montaż zewnętrznej tablicy ogłoszeniowej, wykonanie nasadzeń  drzew i krzewów wokół stawu oraz renowację i zabezpieczenie altany (impregnacja drewna).

 

5.    Sołectwo Nowy Wylezin – Doposażenie strefy spędzania wolnego czasu poprzez zabudowę altany z piecem chlebowym.

Projekt zakłada doposażenie strefy spędzania wolnego czasu poprzez zabudowę istniejącej altany z piecem chlebowym  na działce gminnej w miejscowości Nowy Wylezin, będącej w użyczeniu KGW WYLEZINIAKI. W wyniku realizacji projektu powstanie komfortowe miejsce do kultywowania tradycji wypieku chleba, szacunku dla pracy rolników i sadowników poprzez przeprowadzania warsztatów dla mieszkańców miejscowych, dzieci i młodzieży z całego powiatu, województwa a nawet kraju.

6.    Sołectwo Stary Wylezin – Doposażenie placu zabaw.

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń  placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie.  Realizacja projektu  przyczyni się do integracji mieszkańców, zwiększy ich aktywność fizyczną np. poprzez spacery z dziećmi oraz zwiększy zainteresowanie obiektem.

7.    Sołectwo Turowa Wola – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turowej Woli.

Projekt zakłada doposażenie świetlicy wiejskiej w Turowej Woli, mieszczącej się w budynku strażnicy OSP, w sprzęt AGD, min. kuchnię i zmywarko-wyparzarkę  oraz w sprzęt audiowizualny. Realizacja projektu przyczyni się do integracji mieszkańców i zwiększy zainteresowanie obiektem.  

8.    Sołectwo Wola Pękoszewska – Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej oraz remont kładki.

Projekt zakłada montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej oraz remont kładki nad strumieniem zasilającym staw na działce gminnej w miejscowości Wola Pękoszewska. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników terenu rekreacji, integracja społeczna pokoleń, zaangażowanie osobiste mieszkańców w realizację projektu.