Budowa sieci wodociągowej oraz ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynkach użyteczności publicznej

„Budowa sieci wodociągowej oraz ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach

sch2iqAlPyLSt0XEZKvFyTp5Sym1aXz+sUXu2MrWbz++wTJvDbkMUNRpNeCKKGo0mPBFFjUYTnoiiRqMJT0RRo9GEJ6Ko0WjCE1HUaDThiShqNJrwRBQ1Gk14UrltBjQajRvIwP8Dt3MtIEhR0w4AAAAASUVORK5CYII=zyFHZS5y8cXh82RyYkjBmNSYUbPiT9Ujsjo2F7n42vDZquu5yEUucga5TJ6LXPzHkcvkucjFfxy5TJ6LXPzHkcvkucjFfxy5TJ6LXPynAfwfCTErA5T+8vIAAAAASUVORK5CYII=

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zakończono II etap realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna,  Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce,  Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice,  Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata - gmina Kowiesy oraz  budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie ”

Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20104-2020

 

Celem operacji był rozwój infrastruktury technicznej i poprawa warunków życia mieszkańców gminy Kowiesy poprzez budowę sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej.

Wartość inwestycji (II etap): 1.894.373,26 zł,

Kwota dofinansowania: 948.916,00 zł