Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

 • logotypy

WÓJT GMINY KOWIESY INFORMUJE, ŻE GMINA KOWIESY ZREALIZOWAŁA PROJEKT PN. „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

 

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

W ramach projektu zostało przeszkolonych 180 osób powyżej 25 roku życia, z czego w ramach danego modułu z oferty szkoleniowej skorzystało:

 1. Rodzic w Internecie” 12 osób
 2. Mój biznes w sieci” – 12 osób
 3. Moje finanse i transakcje w sieci” - 48 osób
 4. „Działam w sieciach społecznościowych” – 12 osób
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 12 osób
 6. „Kultura w sieci” 12 osób
 7. „Rolnik w sieci” – 72 osoby

Wśród beneficjentów 7 osób to osoby niepełnosprawne, a 26 to osoby z grupy wiekowej 65+.

Wśród 180 uczestników szkoleń 125 to kobiety. Szkolenia odbywały się w grupach 12 osobowych. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w jednym dwudniowym szkoleniu w wybranym module.

Największym zainteresowaniem cieszył się moduł Rolnik w sieci.

 

W ramach projektu zakupiono 12 laptopów z oprogramowaniem, które po zakończeniu realizacji zostały przekazane Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjnego dla zespołu projektowego oraz namiot promocyjny.

 

Łączna wartość projektu wyniosła 92.700 zł. Cała kwota pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • autor: Teresa Słoma, data: 2020-03-02
 • DSC_0005
 • DSC_0006

 • DSC_0008
 • DSC_0013
 • DSC_0018
 • DSC_0027
 • DSC_0031
 • autor: Teresa Słoma, data: 2020-03-02
 • logotypy

WÓJT GMINY KOWIESY INFORMUJE, ŻE GMINA KOWIESY PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU PN. „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Gmina Kowiesy na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 100%, tj. kwotę 92.700 PLN.

Projekt zakłada przeszkolenie 180 osób (15 grup po 12 osób) oraz zakup 12 laptopów. Szkolenia z każdego modułu obejmują 2 dni po 8 godzin. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym!!!

Projekt jest realizowany od 3 czerwca 2019 r. do 28 lutego 2020 r.

 

W ramach projektu osoby powyżej 25 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń w zakresie korzystania z Internetu w następujących obszarach:

 

 1. Rodzic w Internecie” – moduł adresowany jest do rodziców/opiekunów, a jego celem jest przygotowanie rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracja dedykowanych rodzinom takich jak: złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

 1. Mój biznes w sieci” – moduł adresowany jest do wszystkich zainteresowanych otwarciem własnego biznesu. Uczestnicy tego modułu nauczą się, jak można wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).W szczególności osoby zapoznają się z dedykowanymi dla biznesu e-usługami w administracji. Szkolenia maja służyć ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
 2. Moje finanse i transakcje w sieci” – moduł adresowany do wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie spawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystywać sieć do zarządzania kontem bankowym, dokonywania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży, płacenia podatków oraz korzystania z podstawowych usług e-administracji, między innymi: wnioskując o dowód osobisty, o zaświadczenia itp. w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

 1. „Działam w sieciach społecznościowych” – moduł dedykowany dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym między innymi nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych  usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

 1. Tworzę własną stronę internetową (blog)” – moduł dedykowany osobom, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych  usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

 1. „Kultura w sieci” – moduł przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

 1. „Rolnik w sieci” - przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Rekrutacja trwa do 31 lipca 2019 r. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o dostarczenie do Biura Projektu Uurząd Gminy Kowiesy – pokój nr 11 – Pani Ewa Pawlak, pokój nr 16 –Teresa Słoma) następujących dokumentów:

 • deklaracji udziału w projekcie wraz z wypełnioną tabelą Dane uczestnika indywidualnego otrzymującego wsparcie w ramach projektu – załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu;
 • deklaracji – wybór modułu szkoleniowego – załącznik nr 3;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4;
 • oświadczenia o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 5.

Dokumenty związane z projektem są dostępne na stronie internetowej www.kowiesy.pl/Projektcyfrowy oraz w Biurze Projektu (pokój 11 i 16 Urzędu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy).

Szkolenia będą się odbywały od października 2019 r. do lutego 2020 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie udostępniony po rekrutacji wykładowców.

 

Wójt Gminy Kowiesy

 

/-/ Jarosław Pepka

 • autor: Teresa Słoma, data: 2019-06-12