Remont drogi gminnej Nr 115189E w miejscowości Wycinka Wolska

  • tablica_fundusze_180x120-aiTablica informująca o przyznanym dofinansowaniu

Opis:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Nr 115189E w miejscowości Wycinka Wolska, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki. Droga gminna Nr 115189E zlokalizowana jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Wskazana droga przebiega przez miejscowość Wycinka Wolska i stanowi część ważnego szlaku komunikacyjnego na terenie Gminy Kowiesy. Przedmiotowa droga łączy drogę powiatową Nr 1330E relacji Nowy Kawęczyn - Wola Pękoszewska (stanowiącą jeden z głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Gminą Nowy Kwęczyn i Gminą Kowiesy) z asfaltową drogą gminną Nr 115152E w miejscowości Pękoszew, która zapewnia bezpośrednie skomunikowanie z drogą krajową DK-70. Dodatkowo w odległości 3,2 km od przeznaczonej do remontu drogi znajduje się węzeł komunikacyjny na trasie ekspresowej S-8 – węzeł Kowiesy. W ramach przewidzianego remontu planuje się wykonanie odcinka o łącznej długości 1,290 km.

Stan istniejący:

Droga objęta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i służy obsłudze komunikacyjnej zabudowy rolniczej i jednorodzinnej (lokalny ruch mieszkańców). Droga posiada silnie zdegradowaną nawierzchnię z licznymi ubytkami o szerokości ok. 3,00 m oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokości. Stan nawierzchni wskazuje na wyczerpanie jej nośności. Liczne skoleinowania powodują powstawanie zastoisk wody, a to w konsekwencji prowadzi do dalszej degradacji nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze gruntowe. W granicach pasa drogowego znajdują się zjazdy indywidualne do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do jezdni.

Stan projektowany:

Jezdnię projektuje się, uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia, pobocza) mieszczą się w granicach pasa drogowego. W ramach projektu zostanie wykonana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (masy mineralno–bitumicznej) o łącznej długości 1,290 km i szerokości 3,00 m, z obustronnym poboczem o szerokości do 0,40 m. Jako nawierzchnię projektuje się wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w dwóch warstwach – warstwa wyrównawcza o gr. 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

Parametry projektowe odcinka:

Długość odcinka – 1,290 km, klasa drogi - D, kategoria ruchu - KR-1;
Szerokość jezdni – 3,00 m, szerokość poboczy – do 0,40 m.
Konstrukcja remontowanej jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
- podbudowa – kruszywo łamane o gr. 20 cm, grunt stab. cementem o gr. 20 cm,
Konstrukcja pobocza:
- kruszywo łamane o gr. 10 cm. 

Aspekty społeczno-gospodarcze:

Wskazana droga zapewnia zatem okolicznym mieszkańcom łatwe skomunikowanie z ościennymi gminami, zarówno dzięki połączeniu z ww. drogą powiatową, drogą krajową, jak i drogą ekspresową S-8. Wielu mieszkańców korzysta zwłaszcza z bliskiej odległości węzła komunikacyjnego na trasie S-8, dzięki której w łatwy i szybki sposób mogą dostać się do pobliskich ośrodków miejskich, takich jak Rawa Mazowiecka, Mszczonów czy Warszawa, gdzie pracują zawodowo i kształcą się. Dzięki dobremu skomunikowaniu z pobliskimi trasami podróż samochodowa do Warszawy zajmuje około 25 minut.

Zadania planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków własnych oraz dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

1.

Prace przygotowawcze

10.2023

2.

Wymiana przepustu

11.2023

3.

Podbudowa

11.2023

4.

Roboty bitumiczne

11.2023

5.

Pobocza

12.2023

6.

Oznakowanie

12.2023

7.

Nadzór inwestorski

12.2023

8.

Tablice informacyjne

12.2023