Przebudowa drogi gminnej nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemieryczew

Przebudowa drogi gminnej nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemieryczew

  • Tablica informująca o współfinansowaniu

Opis:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 1151564E relacji Wola Pękoszewska – Niemieryczew, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki.

Stan istniejący:
Droga posiada jezdnie z ubitego kruszywa, miejscami zdeformowaną o szerokości ok. 4,00 m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne na pobocze gruntowe. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Wzdłuż drogi przebiegają trasy sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, które w kilku miejscach krzyżują się z pasem drogowym, jednak nie kolidują z projektowaną przebudową drogi. Istniejąca infrastruktura uzbrojenia terenu nie ulegnie przebudowie. Nie planuje się wycinki i karczowanie drzew.

Stan projektowany:
Jezdnię projektuje się po istniejącym śladzie. Załamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na szkicu sytuacyjnym. W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,00 m. W profilu podłużnym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej rzędne o około 18 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni.

Parametry projektowe odcinka:
Odcinek – 1534,50m
Klasa drogi - D
Prędkość projektowa – 30 km/h
Kategoria ruchu - KR – 2
Szerokość jezdni - 4,00 m; 
Szerokość jezdni w miejscu mijanki - 5,00 m
Szerokość poboczy – 0,75 m

Podstawowe parametry projektowe dla jezdni:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub. 4 cm
Kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 10 cm
Grunt stabilizowany mechanicznie cementem (z dowozu) Rm 2,5-5 – 30 cm