Aktualności 2022

Wniosek o dodatek elektryczny

Zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która wprowadza jednorazowy dodatek elektryczny, przyjmujemy wnioski na jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną.

Dodatek wynosi:

  • 1000 zł;
  • 1500 zł, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh.

Dodatek jest przyznawany na wniosek. Wnioski można składać do dnia 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym za rok 2021 (faktura za zużycie energii elektrycznej wystawiona w roku 2022).

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Informujemy, że:

  • na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek;
  • jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
  • jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy;
  • dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz do innych źródeł ciepła.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać:

  • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo – w Urzędzie Gminy Kowiesy (tymczasowa siedziba Urzędu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, Kowiesy 86, 96-111 Kowiesy)
  • data: 2022-12-01

Wstecz