Aktualności 2022

Wniosek o dodatek do innych paliw (pellet, gaz lpg, olej, drewno)

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza jednorazowe dodatki do ogrzewania innym paliwem niż węgiel oraz zobowiązuje dostawców ciepła systemowego do ustalenia jego średniej ceny z rekompensatą, przyjmujemy wnioski na jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym.

Dodatek wynosi:

  • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek jest przyznawany na wniosek. Wnioski składamy do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informujemy, że:

  • na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek;
  • jeśli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać:

  • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo – w Urzędzie Gminy Kowiesy (tymczasowa siedziba Urzędu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, Kowiesy 86, 96-111 Kowiesy)

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z uwagi na konieczność bieżącej weryfikacji wniosków oraz wprowadzania ich do systemu teleinformatycznego celem realizowania terminowych wypłat.

 

Wstecz