UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Gmina Kowiesy ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do gminnej ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia złożonego przez właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kowiesy, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Wypełniony druk zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni niezwłocznie zawrzeć stosowne umowy z podmiotami świadczącymi usługi wywozu nieczystości ciekłych i osadów.

Druk zgłoszenia dostępny jest w budynku Urzędu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy (tymczasowa siedziba w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach) oraz na stronie internetowej Gminy Kowiesy – www.kowiesy.pl.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać do dnia 15 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Kowiesy, za pomocą poczty na adres Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby dokonujące zgłoszenia proszone są o okazanie do wglądu umowy i dowodu uiszczenia opłaty za odbiór nieczystości ciekłych.

Jednocześnie Wójt Gminy Kowiesy informuje, iż realizacja wyżej wymienionego obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującym przepisami może podlegać kontroli. W trakcie przeprowadzanych kontroli właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany będzie okazać posiadane umowy i dowody uiszczania opłat za odbiór nieczystości ciekłych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując tym samym zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kowiesy

1.      Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, tet. 46/814 21 76

2.      TOI TOI Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

3.      Usługi Asenizacyjne – Transportowe „TORINO” Grażyna Janicka, Babsk, ul. Leśna 15/4, 96-200 Rawa                  Mazowiecka, tel. 46/815-03-55

4.      WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 801 133 088

5.      Hubert Słojewski HUBIŚ, Budy Mszczonowskie 5, 96-325 Radziejowice, tel. 665 453 525

 

6.       P.P.H.U. STRAŻAK Albert Bogusiewicz, Bartniki, ul Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów, tel 508 286 502

 

7.      Górski Mariusz Robert "BIMA" Zagórze 12, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel 889 583 934

Wstecz