Przebudowa drogi gminnej nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Korabiewice

 • Tablica informująca o dofinansowaniu z programu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Korabiewice, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki.

Stan istniejący:

Droga posiada zmienną szerokość od 4,00 m do 4,50 m, nawierzchnię tłuczniowa, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości średnio ~1,00m. Odcinki drogi objęty projektem wykazuje bardzo zły stan nawierzchni, występują liczne odkształcenia (koleiny), spękania, liczne ubytki przy krawędzi jezdni. Odwodnienie powierzchni jezdni ulicy odbywa się na pobocza. W granicach obszaru będącego przedmiotem opracowania, występuje wymienione poniżej uzbrojenie techniczne: sieć teletechniczna, sieć wodociągowa. Istniejąca infrastruktura techniczna uzbrojenie terenu nie ulegnie przebudowie. Nie planuje się wycinki i karczowanie drzew.

Stan projektowany:

Jezdnię projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia, mijanki) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi większe od 1° zaokrąglono łukami poziomymi, tak dobierając ich wartości, aby optymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię drogową. W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,00 m z obustronnym poboczem o szerokości 0,75m.

W profilu podłużnym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej rzędne o około od 18 cm do 28 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni. Przy przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność proj. kanału technologicznego dla urządzeń obsługiwanych w pasie drogowym.

Projektuje się również mijanki umożliwiające wymijanie pojazdów rozmieszczenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Planowane do realizacji przedsięwzięcie drogowe ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanym odcinku drogi.

Parametry projektowe odcinka:

 • Odcinek – 1534,50m
 • Klasa drogi - D
 • Prędkość projektowa - 40km/h
 • Kategoria ruchu - KR – 2
 • Szerokość jezdni - 4,00m;
 • Szerokość mijanki - 1,00m
 • Szerokość poboczy – 0,75m

Podstawowe parametry projektowe dla jezdni od km 0+000,00 do km 0+870,00

 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub. 4cm
 • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

Podstawowe parametry projektowe dla jezdni od km 0+870,00 do km 1+534,50

 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub. 4cm
 • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm
 • warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10Cm

Aspekty społeczno-gospodarcze:

Planowana do realizacji inwestycja, objęta przedmiotowym wnioskiem o dofinansowanie, zlokalizowana jest we wschodniej części województwa łódzkiego, tuż przy granicy z województwem mazowieckim. Wskazana droga stanowi ważny istotny ciąg komunikacyjny łączący Gminę Kowiesy (woj. łódzkie) z ościenną Gminą Puszcza Mariańska (woj. mazowieckie) i dalej z terenami inwestycyjnymi leżącymi w granicach administracyjnych Mszczonowa. Planowana do przebudowy droga jest powszechnie wykorzystywana przez mieszkańców Gminy Kowiesy pracujących na terenie dzielnicy przemysłowej Mszczona. Dodatkowo mieszkańcy ościennych miejscowości, leżących już na terenie woj. mazowieckiej, także korzystają ze wskazanej drogi jako wygodnego łącznika prowadzącego do Drogi Krajowej DK, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny pomiędzy trasą szybkiego ruchu S8, a Skierniewicami (i dalej w kierunku Autostrady A2). Przebudowa ujętej we wniosku drogi gminnej nabiera także duże znaczenia w kontekście powstające w miejscowości Wręcza, gm. Mszczonów, największego parku rozrywki Park of Poland – największego parku rozrywki w Polsce, który docelowo przyjmować ma 15.000 gości dziennie. Bezpośrednio w nowym parku rozrywki zatrudnienie ma znaleźć około 600 osób, natomiast pośrednio jego otwarcie może przyczynić się powstania kolejnego 1000 miejsc pracy. Przebudowa skazanej drogi, wraz z otwarciem parku rozrywki, przełoży się zwiększenie potencjału gospodarczego oraz konkurencyjności regionu. Należy zatem zwrócić uwagę, iż regionalne znaczenie przedmiotowej drogi będzie wzrastało. Mowa tutaj nie tylko o mieszkańcach ościennych miejscowości, którzy znajdą zatrudnienie w parku rozrywki lub usługach z nim powiązanych, ale także gościach odwiedzających sam park – głównie z kierunku Łodzi oraz innych miejscowości leżących w ciągach komunikacyjnych Autostrady A2 oraz Drogi Krajowej DK-70.

Zadania planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków własnych oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Harmonogram prac

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

1.

Roboty przygotowawcze

wrzesień 2019

2.

Roboty drogowe

wrzesień 2019

3.

Pobocza

wrzesień 2019

4.

Odtworzenie rowów

wrzesień 2019

5.

Przepusty

wrzesień 2019

6.

Zjazdy

wrzesień 2019

7.

Oznakowanie pionowe

październik 2019

8.

Inwentaryzacja powykonawcza

październik 2019

9.

Nadzór inwestorski

październik 2019

10.

Tablice informacyjne

październik 2019