Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 21.01.2022
Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Menu główne

Treść strony

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
Nauczyciel prowadzący – Anna Wylezińska
 

IX-XII 2010 rok. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego poświęcone były zagadnieniom gramatyki, ortografii i literatury a także warsztatowi pisania. Ćwiczenia ortograficzne polegały na przypomnieniu, utrwalaniu zasad ortograficznych. Wiele trudności sprawia też uczniom budowa zdania złożonego oraz określenie jego rodzaju. Uczniowie analizowali zdania złożone, ćwiczyli zapis ich schematów. Przy okazji utrwalali interpunkcję zdania złożonego.  Ciekawą odmianą w ćwiczeniach gramatyczno – ortograficznych były próby teatralne ze sztuką „Serenada” Sławomira Mrożka. Po przeanalizowaniu tekstu w ramach warsztatów pisarskich redagowali opinię na temat utworu, a także napisali podanie, list.  Takie formy wypowiedzi,  mimo że wydają się proste do zredagowania sprawiały uczniom trudności. Ćwiczenia pozwoliły utrwalić zasady pisania tych form.

I-III 2011 rok. Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętności pisania rozprawki, ćwiczyli redagowanie argumentów, tworzenie tezy, antytezy i hipotezy. Interpretowali wybrane liryki i analizowali z uwzględnieniem typów rymów, środków stylistycznych. Podczas zajęć korygowali błędne zastosowanie wielkich liter oraz znaków interpunkcyjnych.

IV-VI 2011 rok. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - uczniowie na zajęciach wykonywali ćwiczenia redakcyjne w tworzeniu podstawowych form wypowiedzi takich jak: opowiadanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych,  list motywacyjny i oficjalny. Zrozumieli różnicę między nimi i poznali zasady ich redagowania. Ponadto pisali  teksty ze słuchu wymagające znajomości zasad ortografii i interpunkcji. Utrwalali odmianę przez przypadki i uzupełniali teksty wyrazami w odpowiednich formach gramatycznych. Przygotowali metodą projektów przedstawienie według sztuki Sławomira Mrożka pt. „Serenada”

Sprawozdanie podsumowujące:
Zajęcia wyrównawcze pozwoliły uczniom na rozwój kompetencji jakim jest porozumiewanie się w mowie i piśmie. Stosowane ćwiczenia polegały na przypomnieniu i  utrwalaniu zasad ortograficznych, co w znacznym stopniu poprawiło poziom samodzielnych prac pisemnych. Ponadto praca z konkretnym tekstem nauczyła uczniów wytrwałości w zapamiętaniu zasad ortograficznych i ich stosowaniu w praktyce. Z kolei próby teatralne ze sztuką pozwoliły uczniom mającym trudności w zakresie języka polskiego uwierzyć we własne możliwości. Nauczyli się pracować w grupie, gdzie każdy był odpowiedzialny za inne zadanie, z których wywiązali się bardzo dobrze. Przygotowania pomogły tym uczniom w zaprezentowaniu się podczas wystawienia sztuki w szkole z okazji „Dniu talentów”. Zajęcia prowadzone w klasie I i II dały dobry efekt w postaci lepszych o 10 – 15 % wyników z języka polskiego.

 

 

  • -

Zajęcia wyrównawcze z matematyki      

Nauczyciel prowadzący - Marek Rawski                                                                                                                

IX-XII 2010 rok. Zajęcia wyrównawcze z matematyki poświęcone były w głównej mierze rozwiązywaniu zadań tekstowych, a dokładniej analizie treści zadania i odczytywaniu danych przedstawianych w postaci tabel, wykresów, diagramów. Kolejną ćwiczoną umiejętnością było utrwalenie schematu poprawnego zapisywania danych wynikających z treści zadania. Ponadto uczniowie wykonywali obliczenia procentowe, zamianę na procenty.

I-III 2011 rok. Podczas zajęć uczniowie podnosili poziom swoich kompetencji w zakresie doskonalenia umiejętności rozwiązywania zadań testowych i otwartych z wykorzystaniem równań i układów równań, wykonywali obliczenia procentowe, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Utrwalali wiadomości w zakresie przekształcania wzorów, obliczali pola i obwody figur, doskonalili umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych.

IV-VI 2011 rok. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - uczniowie podczas zajęć rozwiązywali zadania z geometrii, obliczali pola i obwody figur, wykorzystując twierdzenie Talesa. Poza tym wykonywali działania na liczbach wymiernych. Rozwiązywali także zadania z treścią, analizowali je wypisując dane i szukane. Ćwiczyli umiejętność analizowania danych w postaci wykresów i diagramów. 

Sprawozdanie podsumowujące:
W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach wyrównawczych z matematyki brało udział 11 chłopców – uczniów klasy III. Tematyka zajęć obejmowała zakres wiadomości i umiejętności matematycznych zgodnie z planem opracowanym na podstawie diagnozy potrzeb uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Frekwencja na zajęciach była powyżej 90%. Część zajęć poświęcona była rozwiązywaniu zadań tekstowych z egzaminów w latach ubiegłych. Uczniowie utrwalili i udoskonalili umiejętności matematyczne w zakresie wykonywania:
- podstawowych działań na liczbach wymiernych,
- analizy treści zadań,
- sprawnego rozwiązywania testów.
Większość uczniów ok. 80 % podniosła poziom wiadomości i umiejętności matematycznych w stopniu zadowalającym. Potwierdzeniem uzyskanych umiejętności jest wynik egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno – przyrodniczej w roku 2011, który wynosi 24,55 pkt i jest wyższy od średniej OKE w Łodzi, który wynosi 23,67 pkt.
 

Zajęcia wyrównawcze z biologii

Nauczyciel prowadzący - Lidia Wiedeńska

 IX-XII 2010 rok. Zajęcia wyrównawcze z biologii - podczas zajęć uczniowie utrwalali wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych. W szczególności dotyczyła ona budowy i funkcji układu pokarmowego. Poza tym pokonali braki w wiadomościach na temat innych układów człowieka. Prowadzone obserwacje mikroskopowe, atlasy anatomiczne okazały się bardzo pomocne w wyrównywaniu braków.

I-III 2011 rok. Podczas zajęć uczniowie dokonywali obserwacji miroskopowych tkanek zwierzęcych, porównywali ich budowę, wskazywali związek budowy z pełnioną funkcją. Pozanawali budowę układu pokarmowego oglądając filmy pt. "Trawienie", "Budowa żołądka i jelit". Oserwowali wnętrze omawianych narządów, wykazywali ich funkcje. Uczniowie zapoznali się z chorobami i pasożytami układu pokarmowego oraz sposobami ich unikania. Rozwiązywali zadania utrwalające wiadomości przed sprawdzeniem, analizowali rysunki, odczytywali dane z wykresów, wyciagali wnioski.

IV-VI 2011 rok. Zajęcia wyrównawcze z biologii - na zajęcia wyrównawcze z biologii uczęszczali uczniowie, którzy mieli trudności ze zrozumieniem niektórych zagadnień, a w szczególności budowy i funkcji układu oddechowego oraz centralnego układu nerwowego. Uzupełnili braki w wiadomościach na temat narządów zmysłów. Uczniowie obejrzeli film utrwalający zjawiska biologiczne: „Akomodacja, adaptacja”, wspólnie rozwiązywali zadania utrwalające zdobyta wiedzę.

Sprawozdanie podsumowujące:
Zajęcia wyrównawcze z biologii odbywały się 2 razy w miesiącu. Uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia mieli początkowo problemy z przyswojeniem podstawowych zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania narządów i układów człowieka. Podczas zajęć udało się zmobilizować uczniów do nauki, rozbudzić ich ciekawość. Stosowane były różne metody pracy: uczniowie uczyli się oglądając filmy, rozwiązując przygotowane zadania, konkurując ze sobą. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie aktywniej uczestniczyli w lekcjach, chętniej zgłaszali się do odpowiedzi, zajęcia pozwoliły im uwierzyć we własne możliwości, byli zadowoleni, że potrafią więcej,  że uzyskują nieco lepsze wyniki ze sprawdzianów. O przyroście wiedzy świadczy fakt, że dotychczas uczniowie ci pisali sprawdziany na oceny niedostateczne i dopuszczające, teraz zaś otrzymywali oceny dostateczne. Zajęcia z biologii uczniowie ocenili: „biologia jest nawet fajna”. 
 

  • -

Zajęcia wyrównawcze z geografii

Nauczyciel prowadzący - Zuzanna Dudziak

IX-XII 2010 rok. Zajęcia wyrównawcze z geografii miały głównie na celu wdrożenie uczniów do umiejętnego posługiwania się mapą, a w szczególności poprawną  lokalizację różnych obiektów, bezbłędne określanie współrzędnych geograficznych. Poza tym porównywali mapę topograficzną z planem tego samego obszaru geograficznego. Część zajęć poświęcona była analizowali mapy turystycznej, odczytywania jej legendy. Ćwiczenia z mapą są niezbędnym elementem każdej niemal lekcji geografii, toteż dodatkowe ćwiczenia w tym zakresie pozwoliły w znacznym stopniu wyeliminować braki uczniów. Bardzo przydatne okazały się zakupione mapy do pokazów dla całej grupy, a także atlasy do pracy indywidualnej.

I-III 2011 rok. Podczas zajęć uczniowie uzupełniali postawowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji geograficznej. Kształcone były umiejętności wykorzystywania wiedzy do wyjaśniania świata przyrody. Tematyka zajęć dotyczyła analizy map samochodowych i topograficznych. Na podstawie map planowali wycieczki rowerowe i piesze. Ćwiczenia z mapą dotyczyły lokalizacji obiektów geograficznych oraz określanie ich położenia za pomocą współrzędnych geograficznych. Uczniowie ćwiczyli umiejętności sporządzania i analizowania wykresów.

IV-VI 2011 rok. Zajęcia wyrównawcze z geografii - na zajęciach uczniowie uczyli się sporządzać i analizować wykresy i diagramy. Szczegółowo analizowali piramidy struktury wieku i płci ludności. Wyszukiwali i selekcjonowali dane statystyczne, na podstawie których rysowali wykresy. Część zajęć poświęcona była czytaniu mapy oraz wyszukiwaniu i nanoszeniu obiektów geograficznych na mapy konturowe.

Sprawozdanie podsumowujące:

Zajęcia wyrównawcze z geografii wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie bogactwem krajobrazów  świata. Słabsi uczniowie nauczyli się samodzielnego poszukiwania wiedzy i wiary we własne siły. W efekcie podjętej pracy uczniowie ci chętniej biorą udział w lekcjach. Wykazują się dużo większa orientacją na mapie. Posługują się planem miasta, mapą turystyczną i samochodową. Potrafią interpretować wykresy i diagramy. Trafnie formułują wnioski.

  • -

Koło lingwistyczne z języka angielskiego

Nauczyciel prowadzący - Małgorzata Sandelewska

IX-XII 2010 rok. Koło zainteresowań z języka angielskiego – na zajęciach uczniowie utrwalali słownictwo, a także poznawali nowe zwroty i wyrażenia dotyczące ich najbliższego środowiska (rodziny, domu, miejscowości).  Przedstawiali się, mówili o cechach charakteru swoich i przyjaciół. Wypowiadali się jak spędzają wolny czas. Zamieniali się w przewodników po różnych miejscach, pytali o drogę i wskazywali ją. Poza tym poznawali biografie sławnych ludzi,  redagowali wywiady za pomocą pytań z  zastosowaniem czasu past simple. Oprócz tego rozwiązywali wiele ćwiczeń gramatycznych (m.in. czasowniki nieregularne, zaimki dopełnieniowe). Ponadto w okresie przedświątecznym poznali najsłynniejszą opowieść wigilijną „Christmas Carol”.

I-III 2011 rok. Na zajęciach uczniowie zajmowali się sposobami wyrażania przeszłości, wcielając się w postacie świadków przestępstwa i opisywali jak najwięcej szczegółów, które istaniiały w danym momencie. Na tej podstawie pisali sprawozdanie i opowiadanie. Uczniowie opracowali także ankietę na temat spędzania wolnego czasu przez polskich uczniów i porównywali jej wyniki z danymi zawartymi w materiale DVD na temat spędzania czasu przez brytyjskich nastolatków. Tematyka zajęć obejmowała również wyrażanie przyszlości- o planach, ustaleniach oraz nadziejach związanych z przyszłością. Uczniowie tworzyli przepowiednie dotyczące końca świata oraz rozważali możliwe kierunki rozwoju naszej planety.

IV-VI 2011 rok. Na zajęciach uczniowie zapoznali się ze  sposobami stopniowania przymiotników, co umożliwiło im porównywanie osób, rzeczy, zjawisk (przedmioty w klasie, miasta, kraje, członkowie rodziny, pogoda itp.) oraz wyodrębnienia ich wyjątkowych cech (np. najbardziej ekstremalne miejsca na Ziemi). Poza tym uczniowie zajmowali się problematyka zdrowego stylu życia – od części ciała, symptomów chorób do sposobów radzenia sobie z nimi i zasad zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego zachowania się w szkole i w czasie wolnym. Uczniowie przedstawiali scenki, w których wymyślali rozwiązania problemów zdrowotnych (np. otyłość, ból zęba) lub bezpieczeństwem (np. zgubienie paszportu). Ostatni miesiąc zajęć poświęcony był wakacjom. Uczniowie przedstawiali swoje plany wakacyjne, wybierali najpopularniejsze miejsca spędzania wakacji oraz pisali kartkę ze swoich wymarzonych miejsc. Poznawali także praktyczne wyrażenia służące do załatwiania typowo wakacyjnych spraw, np. rezerwacji miejsca w hotelu. Ponadto stworzyli listę problemów, które mogą ich spotkać w wakacje (np. zgubienie dokumentów czy spóźnienie się na pociąg) i przedstawiali  sposoby ich rozwiązania. Na tej podstawie pracując w grupach pisali opowiadanie o wakacjach. Obejrzeli także filmy z praktycznymi wskazówkami jak podróżować do Londynu i Nowego Jorku.

Sprawozdanie podsumowujące: Celem zajęć było wsparcie rozwoju językowego ucznia, aby mógł skutecznie komunikować się w języku angielskim oraz samodzielnie rozwijać swoje kompetencje językowe. Na początku roku uczniowie cechowali się dużymi oporami w mówieniu oraz brakiem wiary we własne możliwości, co uniemożliwiało im wykorzystanie nawet tej wiedzy i umiejętności, które już posiadali. Poprzez ćwiczenia aktywizujące oraz rozwijanie strategii  komunikacyjnych uczniowie nabrali pewnej odwagi w porozumiewaniu się, potrafią przeprowadzić proste dialogi dotyczące sytuacji z życia codziennego (np. zapytać o drogę, opisać swój stan zdrowia) oraz opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, planach na przyszłość. Uczniowie nabyli także pewnych kompetencji do samodzielnego uczenia się – potrafią korzystać ze słowników, częściowo także angielsko – angielskich, poznali strony internetowe, dzięki czemu w atrakcyjny sposób mogą powtarzać i ćwiczyć gramatykę oraz słownictwo. Uczniowie ćwiczyli także umiejętność rozumienia ze słuchu – potrafią wychwycić ogólny sens wypowiedzi oraz selekcjonować informacje. W ciągu roku szklonego poznali i ćwiczyli krótkie formy użytkowe takie jak pocztówka i e-mail. Potrafią napisać pocztówkę z wakacji, zaproszenie, krótkie opowiadanie na podstawie przygotowanego wcześniej planu. W zakresie umiejętności czytania uczniowie potrafią wyszukać potrzebne informacje w oryginalnych anglojęzycznych tekstach użytkowych (ulotka, przepis, regulamin), postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w tekście (przepis, instrukcja) oraz zrozumieć ogólny sens wypowiedzi intencje nadawcy.

  • -

Koło badawcze w zakresie chemii.

Nauczyciel prowadzacy - Honorata Pasiewicz

IX-XII 2010 rok. Koło badawcze - na początku  zajęć uczniowie zapoznali się z opisem i zastosowaniem odczynników chemicznych. Sporządzali karty charakterystyki substancji. Poznali metodę otrzymywania i prochu czarnego i jego właściwości. Innym rodzajem ćwiczeń uczniów było badanie barw soli kobaltu i perły koralowej. W okresie przedświątecznym poznali metodę wyrobu „zimnych ogni”. Wszystkie ćwiczenia rozwijały chemiczne zainteresowania uczniów oraz pogłębiały ich wiedzę w tej dziedzinie. Podczas zajęć korzystali z zasobów pracowni chemicznej.

I-III 2011 rok. Uczniowie doskonalili posługiwanie się programami komputerowymi, wspomagającymi uczenie się. Budowali m.in. modele cząsteczek związków chemicznych za pomocą programu ACDFREE. Tematyka zajęć obejmowała ponadto właściwości światłoczułe soli srebra i chromianów oraz rozwiązywanie testów chemicznych. Uczniowie rozwijali zdolności samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych, formułowania spostrzeżeń, wyciągania wniosków, a także doskonalili umiejętności wkonywania obliczeń i pisania równań reakcji chemicznych.

IV-VI 2011 rok. W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 12 godzin zajęć. Tematyka zajęć obejmowała:
- otrzymywanie cukrów i badanie ich właściwości,
- otrzymywanie wiskozy i jedwabiu wiskozowego,
- otrzymywanie estrów na drodze syntezy i destylacji,
- badanie właściwości estrów,
- rozwiązywanie testów komputerowych i zadań rachunkowych,
- wykorzystanie Internetu  jako źródła wiedzy chemicznej.
W trakcie zajęć uczniowie doskonalili umiejętności: - praktyczne m.in. przez montowanie aparatury laboratoryjne, planowanie oraz wykonywanie doświadczeń, - wykonywania obliczeń i pisania równań reakcji chemicznych, - korzystania z tablic, wykresów, modeli, publikacji popularnonaukowych, - posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi uczenie się. Rozwijali zdolności obserwacji oraz samodzielnego wyjaśniania zagadnień problemowych. Wykorzystywali Internet jako źródło informacji.

Sprawozdanie podsumowujące:
Efekty pracy koła badawczego:
- rozszerzenie wiedzy chemicznej o treści wykraczające poza program gimnazjum,
- opanowanie czynności laboratoryjnych (samodzielne montowanie aparatury laboratoryjnej,      projektowanie i wykonywanie doświadczeń),
- zbieranie danych z przeprowadzonych doświadczeń, zapisywanie wyników obserwacji i wniosków,
- biegłe wykonywanie obliczeń i zapisywanie równań reakcji chemicznych,
- sprawne korzystanie z pomocy naukowych typu: tablice, modele, wykresy,
- samodzielna praca z podręcznikami i książkami popularnonaukowymi,
- sprawne posługiwanie się programami komputerowymi wspomagającymi uczenie się i wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
Efektem pracy koła są również sukcesy uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii: Kamil Gołąbek – laureat (III miejsce), Mariusz Wacławek – finalista.

 

 

Koło medialne

Nauczyciel prowadzący - Maria Cygan

IX-XII 2010 rok. Na zajęciach uczniowie utrwalali pisanie różnych form wypowiedzi charakterystycznych dla prasy: notatka, relacja (sprawozdanie), recenzja. Poznali zasady tworzenia tych form oraz podejmowali ćwiczenia redakcyjne. Poznali słownictwo typowe dla mediów oraz różne formy reklamy: słowną i infograficzną.

I-VI 2011 rok. Uczniowie podczas zajęć poznali zasady pisania reportażu oraz kontynuowali ćwiczenia polegające na analizowaniu i  redagowaniu pisemnych form wypowiedzi. Dzięki oglądanym reportażom poznali na czym polega praca dziennikarza telewizyjnego, jakie znaczenie w tym zawodzie ma fakt, a jakie opinia. Wykonywali ćwiczenia praktyczne z tekstem polegające na odróżnianiu faktu od opinii. Poza tym ćwiczyli wrażliwość językową wyszukując w prasie błędy językowe i poprawiając je. Doskonalili umiejętności gramatyczne w zakresie odmiany trudnych wyrazów (m.in. nazw mieszkańców miejscowości polskich i obcych). W czasie zajęć uczniowie korzystali ze słowników: ortograficznych, frazeologicznych, poprawnej polszczyzny.

Sprawozdanie podsumowujące:
W zajęciach uczestniczyły uczennice klas II. Zajęcia te pomogły im w znacznym stopniu rozszerzyć  wiedzę i umiejętności w zakresie: formułowania wypowiedzi pisemnych różnego typu, komunikowania się w mowie i piśmie. Podczas zajęć uczennice korzystały z Internetu wyszukując  przykładów gazetek szkolnych oraz tworząc własne teksty. Aktywizujące metody nauczania (m.in. dyskusja, burza mózgów) pozwoliły na formułowanie i wyrażanie własnych argumentów, co z kolei wiąże się z umiejętnością publicznego wystąpienia. Dało się zaobserwować, że dzięki temu dziewczęta są bardziej otwarte i przejawiają większą aktywność na lekcjach.

 

  • -
  • -

Koło muzyczno-taneczne

Nauczyciel prowadzący - Artur Błażejewski

IX-XII 2010 rok.  Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej. W pierwszej grupie poznali nazwy literowe nut, budowę akordów i nauczyli się je zapisywać. Poznali proste piosenki z zastosowaniem poznanych akordów C-dur, G-dur, a-moll i d-moll. Natomiast na zajęciach w grupie zaawansowanej uczniowie poznali skalę jońska i dorycką. Poza tym ćwiczyli kolędy i pastorałki, które zaprezentowali podczas uroczystości szkolnej.

I-VI 2011 rok. Młodzież rozwijała poznane już wcześniej umiejętności oraz zdobywała nowe w zakresie: dobierania różnych rytmów (bić) do znanych piosenek, poznawania nowych bić i chwytów gitarowych (akordów zwiększonych i zmniejszonych, tekstowych, kwintowych, nonowych), gry akordów baree, kształtowania umiejętności własnej aranżacji do różnych utworów, zmiany tempa oraz bicia w jednym utworze, czytania prostych tabulatur, śpiewania granych przez siebie utworów z zastosowaniem odpowiedniej intonacji głosu, artykulacji, dykcji przy zastosowaniu odpowiedniej dynamiki, właściwego oddychania w trakcie śpiewania, a także w zakresie wymiany strun w gitarze, strojenia gitary, itd.

 Sprawozdanie podsumowujące: W spotkaniach koła muzycznego biorą udział chętni uczniowie Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Zajęcia są organizowane w dwóch grupach ze względu na stopień zaawansowania w grze na gitarze. Każda grupa odbywa spotkania w wymiarze 2 godziny tygodniowo (co drugi tydzień - naprzemiennie). Razem na zajęcia uczęszcza 10 osób.Młodzież również kształciła swój słuch i rytm muzyczny, dykcję, intonację. Poszerzała muzyczny repertuar, uczyła się właściwej interpretacji utworów muzycznych, dzięki czemu kształtowała własną wrażliwość. Na zajęciach zwracano również uwagę na właściwy dobór repertuaru i język ojczysty, wdrażano również do aktywności twórczej oraz do prezentowania własnych umiejętności na uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Uczniowie uczyli się komunikacji, pracy w grupie, tolerancji, szacunku do własności intelektualnej i wyrabiali nawyki właściwego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Efektem rocznej pracy jest zdobycie przez 7 uczniów z grupy początkującej podstawowej umiejętności gry na gitarze. Uczniowie znają budowę gitary, nazwy strun oraz pozycję gitarzysty. Swobodnie posługują się nazwami literowymi nut, znają gamę C-dur, wybijają rytm w metrum 4/4, ¾, 2/4 i reggae. Chwytają wszystkie zwykłe akordy (durowe i mollowe oraz septymowe), a także niektóre akordy baree. Rozróżniają znaki chromatyczne i znają ich rolę. Starają się śpiewać do granych przez siebie utworów z zastosowaniem odpowiedniej intonacji głosu i dykcji. Samodzielnie stroją gitarę przy wykorzystaniu stroików elektronicznych. Największe postępy w tej grupie poczynili: Dawid Owczarski, który został zakwalifikowany do grupy osób zaawansowanych, Krzysztof Kukiełka i Michał Leczkowski, który dołączył do grupy początkującej dopiero w II semestrze. Do grona wyróżniających się uczniów należy zaliczyć Sebastiana Wrzoska. Młodzież brała również udział w różnych imprezach i uroczystościach zarówno szkolnych jak i  środowiskowych prezentując swoje umiejętności. Były to  m.in.:

  •  Otwarcie świetlicy wiejskiej  w Jeruzalu,
  • Apel szkolny z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II,
  • Udział w projekcie gimnazjalnym pt. „Muzyka – nasza pasją”.

Zajęcia specjalistyczne

Terapia pedagogiczna

Nauczyciel prowadzący- Aneta Terlecka

IX-XII 2010 rok.  Ćwiczenia w zakresie terapii pedagogicznej dotyczyły usprawnianiu specyficznych, indywidualnych dysfunkcji. Po analizie opinii wydanych przez poradnię psychologiczno -  pedagogiczną i przeprowadzonej diagnozie zostały dobrane odpowiednie dla każdego ucznia zestawy zadań. Polegały one na ćwiczeniu analizatora wzrokowego, pamięci słuchowej, słuchu fonemowego, analizy i syntezy  wzrokowej, wydłużeniu czasu koncentracji. Inną formą ćwiczeń było czytanie ze zrozumieniem oraz odpowiadanie na pytania do tekstu i uzupełnianie luk w tekście wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. Uczniowie uczestniczący w tych zajęciach maja ponadto trudności z ortografią, toteż wiele ćwiczeń było poświęconych utrwalaniu zasad ortograficznych poprzez ich praktyczne zastosowanie.

I-VI 2011 rok. Kierunki oddziaływań (ćwiczenia podczas zajęć):
1. Rozwijanie i wzbogacanie zasobu słownictwa, doskonalenie wypowiedzi pod względem gramatycznym i stylistycznym,
     2. Usprawnianie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem.
     3. Usprawnianie techniki pisania pod kątem ortograficznym.
     4. Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
     5. Usprawnianie słuchu fonematycznego.

Sprawozdanie podsumowujące:
Ocena skuteczności działań: Poprawiła się sprawność narządów artykulacyjnych. Słuch fonematyczny jest prawidłowy. Głoski szeregu szumiącego zostały utrwalone w wyrazach, zdaniach i tekście. W mowie spontanicznej zdarzają się nadal błędy (ale w znacznie mniejszym stopniu).
 

Zajęcia logopedyczne

Nauczyciel prowadzący - Aneta Terlecka

IX-XII 2010 rok. Po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej praca z uczniami miała na celu usprawnienie  narządów mowy, wywoływanie zaburzonych głosek, utrwalanie prawidłowej artykulacji w mowie spontanicznej. Innym rodzajem stosowanych ćwiczeń było różnicowanie konkretnych głosek w zdaniach, w tekście.

I-VI 2011 rok. Kierunki oddziaływań (ćwiczenia podczas zajęć):
1.Poprawa komunikowania się za pomocą mowy dźwiękowej; utrwalanie głosek szeregu szumiącego. Różnicowanie głosek szeregu szumiącego i syczącego.
2. Usprawnianie słuchu fonematycznego.
3. Praca nad prawidłową formą wypowiadania się.
4. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
5. Usprawnianie kinestezji mowy.

Sprawozdanie podsumowujące:
Ocena skuteczności podjętych działań:
Poprawiła się jakość wypowiedzi pod względem gramatycznym i stylistycznym.
Poprawiła się sprawność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej.
Przypomniane i przećwiczone zostały zasady ortograficzne.
 

Doradztwo zawodowe

Nauczyciel prowadzący - Mariola Oporska, Bożena Szafrańska - Janik

IX-XII 2010 rok. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego pozwoliły uczniom poznać samych siebie, swoje predyspozycje zawodowe. Uczniowie poznali i zrozumieli wpływ zainteresowań, umiejętności, temperamentu,  własnych wartości na wybór zawodu. Poznali także psychologiczne aspekty wyboru zawodów. Ćwiczenia stosowane na zajęciach pokazały uczniom w jakim zakresie inni ludzie mogą mieć wpływ na wybór zawodu i na czym polegają błędy wyboru. Podczas zajęć uczniowie pracowali metodami aktywnymi (burza mózgów, drzewko decyzyjne, meta plan, projekt, dyskusja), poznali ćwiczenia służące integracji oraz komunikacji interpersonalnej. Bardzo przydatne okazały się zakupione filmy prezentujące różne grupy zawodowe oraz codzienne sytuacje między pracownikami w różnych miejscach pracy. Zajęcia pozwalają uczniom poznać złożoność rynku pracy, a także przygotować ich do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

I-VI 2011 rok. Uczestnicy poznali obszary życia człowieka i związane z tym zawody: -człowiek i okresy jego życia – zawody: położna, lekarz, pedagog, -komunikacja interpersonalna – zawody: socjolog, dziennikarz,-człowiek i jego potrzeby – zawody: psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, -społeczeństwo i jego funkcjonowanie – zawody: politolog, filozof, prawnik, -życie szkoły – zawody: nauczyciel, bibliotekarz, pracownik administracji o obsługi, -samorząd terytorialny – zawody: sekretarka, księgowa, ekonomista różnych specjalności, radca prawny, -zasady sporządzania rysunku technicznego – zawody: ślusarz, murarz, projektant, -poznajemy działanie odbiornika radiowego – zawody: elektronik, elektromonter, elektryk.Uczestnicy brali udział w zajęciach mających na celu radzenie sobie z pokonaniem stresu, nauką pisania życiorysu, podania, listu motywacyjnego.

Sprawozdanie podsumowujące:
W ramach prowadzonych zajęć uczniowie:
1. Rozwijali aktywność poznawczą w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
2. Poznawali własną osobowość w określeniu przydatności zawodowej.
3. Poznawali  kierunki kształcenia i wymagania edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych.
4. Rozwijali umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.
5. Poznawali rynki pracy oraz zjawiska reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.
6. Zapoznali się z potrzebami lokalnego rynku i zawodami potrzebnymi.
7. Poznali zawody przyszłości oraz jakie jest zapotrzebowanie na rynku europejskim i światowym.
8. Poznali, jakie uzdolnienia potrzebne są w wybranym przez siebie zawodzie.
9. Zapoznali się z techniką „planowanie z przyszłości” wytyczyli swoją ścieżkę rozwoju.

 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.