Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 21.01.2022
Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Menu główne

Treść strony

 • -

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego "Ortograffiti"

Nauczyciel prowadzacy - Teresa Zwierz

IX-XII 2010 rok. Na zajęcia uczęszcza 21 uczniów. Spotkania odbywają się w dwóch grupach.
Program pracy zajęć wyrównawczych ukierunkowany był na realizację następujących celów:
1.Kształtowanie sprawności komunikacyjnych;
2.Bogacenie słownictwa;
3.Uzupełnianie i  poszerzanie wiadomości dotyczących nauki o  języku, ortografii i interpunkcji;
4.Kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;
5.Rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności  i
sprawnego posługiwania się językiem polskim;
6.Wyrabianie nawyków samokształceniowych.
Obserwacja dzieci, analiza wykonywanych ćwiczeń, dyktand, wypowiedzi ustnych i pisemnych pozwala stwierdzić, że praca na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego przyczyniła się do zwiększenia kompetencji językowych uczniów i uświadomiła im rangę poprawnego i celowego posługiwania się poprawną polszczyzną.

I-III 2011 rok. Zajęcia mają na celu przezwyciężanie specyficznych trudności w opanowaniu podstawowych zasad pisowni wyrazów. Na zajęciach wykonywane są ćwiczenia doskonalące ortografię, (zagadki, krzyżówki, szrady ortograficzne), ćwiczenia usprawniające technikę głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem. Doskonalone są także pisemne formy wypowiedzi, takie jak: list, zaproszenie, opowiadanie, opis.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Nauczyciel prowadzący - Izabella Smok

IX-XII 2010 rok. Głównym celem zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy IV jest udzielenie wszelkiej pomocy uczniom słabym - mającym trudności z nauką matematyki, którzy nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań i problemów matematycznych oraz mających spore zaległości z matematyki z klas młodszych.
Program adresowany jest do uczniów, którzy pracują w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy, a w związku z tym nie nadążają z opanowaniem materiału, jak również do tych uczniów, którzy mają niekompletną wiedzę matematyczną czy to z powodu częstych nieobecności, czy różnych dysfunkcji umysłowych.
Głównym jego założeniem jest udzielenie wszelkiej pomocy uczniom, którzy nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań i problemów matematycznych oraz mających spore zaległości
z matematyki. Zadania i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały zainteresowania uczniów i zachęcały do polubienia uczenia się matematyki
na miarę ich indywidualnych możliwości.
Podczas tych spotkań poświęcono czas na: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenie liczb naturalnych, rozwiązywanie równań tekstowych, ćwiczenie umiejętności wykonywania działań na liczbach naturalnych z utrwaleniem kolejności wykonywania działań.
Efektem pracy na zajęciach wyrównawczych jest mniejsza liczba uczniów z śródroczną oceną niedostateczną. Uczniowie na bieżąco poprawiali słabsze stopnie szkolne. Rozwinęli sprawność rachunkową i nabywali umiejętność logicznego myślenia. Starają się pokonywać trudności w sytuacji problemowej. Mają pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego.

I-III 2011 rok. Uczniowie w czasie zajęć rozwiązuja zadania mające na celu poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu wykorzystywania wiedzy w praktyce. Zajęcia miały na celu wyrównywanie szans między uczniami. Uczniowie poprzez gry doskonalili rachunek pamięciowy. Forma zabawowa zajęć zachęciła uczniów do wysiłku intelektualnego.

Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego

Nauczyciel prowadzący - Renata Szymańska

IX-XII 2010 rok. Na zajęciach uczniowie doskonalili technikę czytania, pisania, rozwijali umiejętność mówienia. Poprzez liczne ćwiczenia utrwalali wiedze z gramatyki języka rosyjskiego, doskonalili poprawną wymowę. Większość uczniów radziła sobie z układem diagramów, porządkowaniem wyrazów wg alfabetu, rozpoznawaniem przmiotników w tekście.

I-III 2011 rok. Podczas zajęć doskonalono umiejętności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia i czytania ze zrozumieniem, kształcono umiejętności wypowiadania się na bazie poznanego słownictwa (dialogi), wzbogacano zasób słownictwa, doskonalono sprawność pisania. W zakresie gramatyki języka rosyjskiego utrwalono odmianę poznanych czasowników.

 • -
 • -

Zajęcia wyrównawcze - nauczanie zintegrowane

Nauczyciel prowadzacy - Jolanta Nowak

IX-XII 2010 rok. Na zajęcia wyrównawcze uczęszczają uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się  trudnościami w nauce szkolnej.
Na zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu uczęszcza 5 dzieci. Edukacja polonistyczna prowadzona jest na przemian z edukacją matematyczną.
Głównym celem zajęć  jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków i stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju. Na zajęciach uczniowie uczą  się komunikatywnie i poprawnie wypowiadać, ćwiczą technikę głośnego czytania i rozumienia czytanych treści. Poznają zasady gramatyki i ortografii i stosowania ich w praktyce. Wykonują działania matematyczne, układają i rozwiązują zadania tekstowe. Efekty tych działań widać  wyraźnie podczas analizy wyników sprawdzianów i kart pracy dzieci.

I-III 2011 rok. Celem zajęć jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych i wyrównywanie istniejących braków . Na zajęciach uczniowie doskonalą tecznikę głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem. Uczą się jak budować prawidłowo wypowiedzi ustne i pisemne. Doskonalą pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Rozwiązują różne zadania matematyczne z wykorzystaniem pznanych działań. Rozwiązują krzyzówki, rebusy i różne łamigówki matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze.

 • -
 • -
 • -

Zajęcia logopedyczne.

W trakcie zajęć logopedycznych prowadzone sią ćwiczenia z zakresu właściwej korekty wad wymowy oraz ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe, emisyjno-głosowe, ortofoniczne, stymulujące spontaniczną aktywnośc słowną, rozwijające słuch fonematyczny i mowę opowieściową, usprawniające umiejętność czytania ze zrozumieniem. W celu urozmaicenia zajęć wykorzystuje się liczne pomoce dydaktyczne, tj. gry i układanki logopedyczne, zagadki, karty pracy. Uczniowie sukcesywnie nabywają kmpetencji językowych, poprawiają się funkcje mowy u większości z nich.

 • -
 • -

Terapia pedagogiczna

Nauczyciel prowadzący - Agnieszka Stelmach

Na zajęciach realizowano trzy rodzaje oddziaływań terapeutycznych: 1) stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomatycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczność wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego, 2) ćwiczenia sprawności czytania, pisania i liczenia, które sprzyjają usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz służą przezwyciężaniu konkretnych trudności w nauce, a tym samym prowadzą do opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia, 3) oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie usprawniające,a równocześnie aktywizujące dzieci do nauki.

 • -
 • -

Koło ekologiczne

Nauczyciel prowadzący - Irena Stańczak

IX-XII 2010 rok. Na zajęciach z koła przyrodniczo – ekologicznego uczniowie nauczyli się myślenia przyczynowo – skutkowego. Uogólniali i wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Doskonalili umiejętność pracy w grupie. Zrozumieli konieczność segregowania odpadów powstających w domu i ich recyklingu. Wymieniali korzyści wynikające z segregacji odpadów. Działali aktywnie na rzecz środowiska. Dostrzegli zależność pomiędzy działalnością człowieka a powstaniem dziury ozonowej, kwaśnych deszczy i efektu cieplarnianego. Znają wpływ środków chemicznych na środowisko. Przejawiają poczucie odpowiedzialności za ochronę najbliższego środowiska. Bezpiecznie posługują się środkami chemicznymi znajdującymi się w domu. Mają świadomość, że należy kupować środki ulegające biodegradacji. Znają znaczenie lasu w skali lokalnej, krajowej i światowej. Rozpoznają wybrane rośliny leśne. Poznali przedstawicieli służby leśnej i ich zadania. Znają parki narodowe Polski i wiedzą, które z nich leżą w najbliższym regionie. Wyjaśnią potrzebę ochrony środowisk naturalnych zwierząt i roślin. Świadomie ograniczają zużycie wody, prądu w domu i w szkole. Wykonywali proste preparaty mikroskopowe. Pomagają przetrwać zwierzętom zimę. Dbają o swoje zdrowie.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w wymienionych zajęciach. Są chętni do zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej.
 

I-III 2011 rok. Kompetencje przyrodnicze odnosiły się do zdolności wykorzystywania wiedzy dotyczącej znaczenia lasu, jego ochrony i budowy. Uczestnicy zajęć poznali formy ochrony przyrody w Polsce, jaki wpływ ma działalności człowieka na zanieczyszczenie środowiska. Poznali formy ochrony przyrody w woj. łódzki. Uczniowie spotkali się z pracownikami Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, którzy zapoznali ich z chronionymi gatunkami flory i fauny naszych lasów.

Koło matematyczne

Nauczyciel prowadzący - Izabella Smok

IX-XII 2010 rok. Głównym celem koła matematycznego jest rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów klasy IV doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności
w rozwiązywaniu problemów matematycznych.
Głównym jego założeniem jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Zadania, zabawy i ćwiczenia
w programie zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości.
Dzieci ćwiczyły czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywały łamigłówki matematyczne
i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi uczniów, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Sympatycy kółka przygotowują się do konkursu matematycznego KANGUR. Wspólnie spędzony czas pozwalał również na twórczość matematyczną
i kreatywność. Największe zainteresowanie wzbudził quiz rozwiązywany na tablicy interaktywnej, w którym uczniowie zmierzyli się z ciekawymi i nietypowymi zadaniami.
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał sta¬wiać czoło postawionemu problemowi. Na zajęciach obowiązywała zasada: myśl i próbuj rozwiązać zadanie. Jeśli popełnisz błąd, to nic się nie stanie, bo:
- dobre rozwiązanie, to szybkie zwycięstwo;
- błędne rozwiązanie, to tylko wejście na złą drogę i jednocześnie krok do tego, żeby zna¬leźć poprawne rozwiązanie.
 

I-III 2011 rok. Głównym celem zajęć było uruchomienie możliwości wszystkich zmysłów w dążeniu do rozwijania cekawości świata. Dzieci ćwiczyły czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywały łamigówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzgawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Sympatycy koła zarówno przygotowywali się do konkursu matematycznego KANGUR, jak i brali w nim udział. Zajęcia odbywały się w formie zabawowej zachęcającej uczniów do poznawania tajników matematyki np. gry, tj. programy komputerowe, tablicę interaktywną. Spędzony czas pozwolił rozwinąć twórczość matematyczną i kreatywność.

 • -
 • -

Koło plastyczne

Nauczyciel prowadzący - Agnieszka Szkopińska

IX-XII 2010 rok. Od września 2010 roku na koło plastyczne uczęszcza 13 uczniów. Celem koła jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych uczniów, kształtowanie aktywności intelektualnej oraz wrażliwości estetycznej.
Na zajęciach uczniowie poznali wiele ciekawych technik plastycznych: techniki rysunkowe, malarskie, wycinankę, kompozycje graficzne, kolaż, witraż, kompozycje w przestrzeni. Wykonywane zadania pozwoliły na pogłębienie świadomości plastycznej uczniów i wzbogacenie warsztatu.
W tym semestrze uczniowie wykonali prace na konkurs plastyczny pt.: „Jestem ilustratorem Biblii”, a także na konkurs pt.: „Szukamy uśmiechów na kartach książek Kornela Makuszyńskiego”. Dzięki uczestnictwie w konkursach uczniowie zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia. Na zajęciach plastycznych uczniowie wykonali oryginalne karty świąteczne, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionych szkół, a także emerytowanym nauczycielom.
Wytwory pracy uczniów koła plastycznego przyozdabiają naszą szkołę, a także posłużą do dekoracji sali na choinkę szkolną. Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, uczniowie czują się szczęśliwi, że mogą w sposób ciekawy i aktywny spędzić wolny czas.
 

I-III 2011 rok. Na zajęciach uczniowie poznali nowe techniki plastyczne: gwasz, origami, kalkografię, papieroplastykę. Uczniowie wykonali prace na konkurs plastyczny pt. "Powódź, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi Ci z pomocą", a także na konkurs: "Zwyczaje Wielkiego Tygodnia". Wytwory pracy uczniów koła plastycznego przyozdabiaja szkołę. Na zajęciach panuje miła atmosfera, uczniowie czują się zadowoleni, że mogą w sposób ciekawy i aktywny spędzić wolny czas.

Koło teatralne

Nauczyciel prowadzący - Teresa Zwierz

IX-XII 2010 rok. Na zajęcia uczęszczało 16 uczniów – 9 uczniów z klasy czwartej i 7 uczniów z klasy piątej.
Program koła teatralnego /cele, zadania i tematyka/ został tak zaplanowany, by służyło ono nie tylko uatrakcyjnieniu zajęć pozalekcyjnych, ale stało się dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzenia wolnego czasu.
Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności  komunikowania się w języku ojczystym i pozawerbalnym, a także przygotowywanie uczniów do publicznego występowania.
Na zajęciach realizowano następujące treści;
1. czytanie, mówienie i słuchanie – kultura słowa – swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów, rozmowy, uważne słuchanie wypowiedzi innych.
2. gry dramowe – przygotowania do spektakli – próby.
Dzięki zajęciom koła teatralnego osiągnięto następujące efekty;
• uczniowie wzbogacili swój zasób słownictwa;
• nauczyli się działać w zespole;
• poznali podstawowe pojęcia związane z teatrem;
• zastosowali zdobyte umiejętności w pracy nad przygotowaniem przedstawień.
Zajęcia koła teatralnego przyczyniły się także do rozbudzenia zainteresowań teatrem i kształtowania postaw twórczych uczniów, a także do rozwijania mowy i myślenia i dbania o kulturę słowa w śpiewie i recytacji.
O atrakcyjności zajęć świadczyć może wysoka frekwencja oraz radosny i spontaniczny udział w spotkaniach i realizacja wytyczonych zadań.

I-III 2011 rok. Dzięki spotkaniom koła teatralnego uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się wrażać uczucia i wzbogacają słownictwo. Podczas przygotowywania przedstawień nie tylko przydzielają role, praktykują scenografię i kostiumy, ale także wykonują ćwiczenia głosowe. Dzieci przygotowały inscenizację pt."Pani Twardowska" i "Kopciuszek". Członkowie koła wyjechali także na przedstawienie do teatru "Lalka" w Warszawie, gdzie obejrzeli także pokaz technik teatralnych.

 • -
 • -
 • -

Koło taneczne

Uczniowie ćwiczyli i udoskonalali poznane wcześniej kroki i figury takich tańców jak samba dyskotekowa, cza-cza. Poznawali elementy tańca współczesnego. Realizowane były ćwiczenia rytmiczne i gimnastyczne, które miały na celu ksztatować estetykę i harmonię ruchu, poczucia rytmu, płynności ruchów.

 • -
 • -

Koło rytniczno - ruchowe

Uczniowie uczyli się rozpoznawać dźwięki w rejestrze wysokim, średnim i niskim. , Poznawały także podstawowe kroki i figury do poloneza. Nauczyły się podstawowych cech charakterystycznych polskiego tańca naradowego (poloneza) oraz prezentować prosty układ. Uczestnicy realizowali ćwiczenia rytmiczne z zastosowaniem dynamiki, które miały na celu rozbudować twórczą postawę wobec siebie, rozwinąć wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu.

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.