Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Niedziela, 20.10.2019
Imieniny:
Ireny, Kleopatry, Wendelina

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

 

 

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach powstała w 1949r. na mocy "Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17.04.1946r." Dekret zawierał podstawowe założenia ideologiczne i organizacyjne bibliotekarstwa polskiego, a tworząc sieć bibliotek publicznych nałożył jednocześnie na samorządy terytorialne obowiązek ich utrzymania.
Początkowy księgozbiór w ilości 289 woluminów został ufundowany przez Ministerstwo Oświaty. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawowała Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach a od 1956 r. (po połączeniu obu bibliotek) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Skierniewicach.
W związku z reformą administracyjną kraju i z nowym podziałem na gromady, w 1955r. przemianowano gminną Radę Narodową w Kowiesach na Gromadzką Radę Narodową. W związku z tą zmianą, również biblioteka otrzymała miano Gromadzka Biblioteka Publiczna. W 1973r. biblioteki gromadzkie przekształcono w biblioteki gminne. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach od 1973 roku posiadała 2 filie biblioteczne
(przekształcone z bibliotek gromadzkich w wyniku scalania rozdrobnionych gromad) w Woli Pękoszewskiej (od 1960r.) i w Jeruzalu (od 1973r.) oraz 12 punktów bibliotecznych w miejscowościach: Chrzczonowice, Chojnatka, Franciszków, Janów, Michałowice, Stary Wylezin, Nowy Wylezin, Paplin, Pękoszew, Huta Zawadzka, Zawady, Turowa Wola. Umieszczone one były w "Klubach Rolnika" lub w mieszkaniach prywatnych.
Powstały nowe rejony sprawujące opiekę merytoryczną nad bibliotekami. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach w latach 1975-1985 była pod opieką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Maz. W 1985r. każda biblioteka giminna otrzymała dodatkowy etat. W roku 1987 nastąpiła zmiana w modelu nadzoru merytorycznego nad placówkami bibliotecznymi. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Skierniewicach przejęła bezpośredni nadzór nad placówkami bibliotecznymi województwa skierniewickiego.
Dla ujednolicenia dokumentacji bibliotecznej we wszystkich placówkach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna opracowała "wytyczne w zakresie obowiązków
i czynności kierowników bibliotek gminnych" oraz zobowiązała kierowników tych bibliotek do ich realizacji. Instruktorzy WBP udzielali instruktażu bezpośrednio w bibliotekach, oraganizowali szkolenia dla pracowników podległych bibliotek, opracowywali i upowszechniali pomoce medyczne, prowadzili badania czytelnicze, inicjowali przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe związane z upowszechnianiem czytelnictwa.
Rok 1990 przyniósł zasadnicze zmiany w strukturach zarządzania państwa, formach życia społecznego, zasadach funkcjonowania gospodarki finansowej. Zlikwidowano centralne finansowanie i zarządzanie kulturą.
Biblioteki przeszły pod zarząd lokalnych samorządów. Trudności finansowe, z jakimi zaczęły borykać się niektóre samorządy stały się jedną z przyczyn niekorzystnych zmian w sieci bibliotek. Na bibliotekach samorządowych dokonywano "eksperymentów" oszczędnościowych likwidując je lub łącząc z bibliotekami szkolnymi lub Gminnymi Ośrodkami Kultury. Na przestrzeni dwóch lat (1990-1991) sieć bibliotek województwa skierniewickiego zmniejszyła się o 19 filii bibliotecznych i o 230 punktów bibliotecznych.
Zmiany te nie ominęły i GBP w Kowiesach. W 1991 r., Uchwałą Rady Gminy zlikwidowano filię biblioteczną w Jeruzalu, punkty biblioteczne oraz zmniejszono personel w GBP.
Księgozbiór zlikwidowanej Filii decyzją Komisji powołanej przez Wójta Gminy Kowiesy przkazano w części Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach i Filii w Woli Pękoszewskiej, część książek (dublety) sprzedano, pozostałe książki (zniszczone, zdezaktualizowane) przekazano na makulaturę.
Od roku 1992 Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada jedną filię biblioteczną w Woli Pękoszewskiej.

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Halina Anna Sikorska

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

6360

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


GMINA KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294

 

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

tel. 46 8317026
fax  46 8317081
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Godziny urzędowania

Jak do nas trafić

Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.