Aktualności 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 12.096,00 zł. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 12.096,00 zł.

 Cel programu

 Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opieką nad:

1)   dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)   osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – poprzez możliwość doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program ma także zapewnić dotychczasowe systemu wsparcia poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Realizacja programu

 Program realizowany jest w formie:

        świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ilość godzin opieki wytchnieniowej:

        limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Termin realizacji usług:

        program będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.

Finansowanie programu:

        środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Niepełnosprawności (DZ. U. Z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWOM”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 Warunkiem do przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie: 

1.   Karty zgłoszeniowej (zał. nr 7)

2.   Kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

3.   Karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM (zał. nr 6)

4.   Klauzula RODO (zał. nr 11)

5.      Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi opieki wytchnieniowej

  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

- Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wstecz