Urząd Gminy w Kowiesach

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Sobota, 31.07.2021
Imieniny:
Ignacego, Emiliana, Heleny

Menu główne

Nawigacja

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE 

Treść strony

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w związku z uchwałą nr XXVI/133/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 6556), Wójt Gminy Kowiesy zawiadamia od 1 stycznia 2021 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki miesięczne za osobę w zmienionej kwocie wynoszą odpowiednio: 20 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 40 zł w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 • autor: Maja Kaczmarek, data: 2020-12-30

Zawiadomienie

Wójt Gminy Kowiesy zawiadamia, że w dniu 24 marca 2020 r. Rada Gminy Kowiesy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
W związku z tym od dnia 24 kwietnia 2020 r. właścicielom nieruchomości przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10% opłaty ustalonej w złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia musza złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępną w Urzędzie Gminy Kowiesy bądź na stronie www.kowiesy.pl.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/95/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2236).

 • data: 2020-04-24
 • koalicja strzykawki
  koalicja strzykawki
 • osoba zdrowa vs chora
  osoba zdrowa vs chora
 • zbiórka odpadó w czasie epidemii
  zbiórka odpadó w czasie epidemii

Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kowiesy

Nowe terminy i zasady wywozu odpadów

Gminny konkurs „Nasze sołectwo – czyste sołectwo”

Program usuwania azbestu - Gmina Kowiesy

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności za gospodarowania odpadami komunalnymi

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Kowiesy

.

Informacje dotyczące osiągniętych poziomów recyklingu oraz miejsce składowania odpadów

.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowiesy.

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Instrukcja - jak segregować odpady

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami są umieszczone na stronie www.kowiesy.pl oraz www.bip.kowiesy.pl w zakładce Prawo Lokalne

 

Linki do uchwał:

Uchwała Nr XLI/237/18 z dnia 29 czerwca 2018. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowiesy

Uchwała w sprawie określenia terminu częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXIV/201/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII/193/17 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII/192/17 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy

Uchwała nr XXXIV/205/17 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Kowiesy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

    

 

Licznik odwiedzin

61912

Jesteś tu

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.