Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Niedziela, 7.06.2020
Imieniny:
Jarosława, Roberta, Wiesława

Menu główne

Nawigacja

 • GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY 

Treść strony


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W KOWIESACH

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach zwany dalej „Regulaminem” określa zakres działania i strukturę organizacyjną.

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Zespole rozumie sie przez to Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach.

§ 2. Podstawa prawna działania Zespołu

 1. Uchwała Rady Gminy Kowiesy Nr VIII/37/2003 z dnia 28 marca 2003 roku.

 2. Statut Zespołu.

 3. Niniejszy Regulamin Organizacyjny.

§ 3. 1. Zespół jest jednostka budżetową Urzędu Gminy w Kowiesach.

 1. Siedziba Zespołu jest wydzielone pomieszczenie w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Rozdział II


ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. Zespół obejmuje swoja działalnością finansowo – księgową i ekonomiczno – administracyjną:

 1. Publiczne Gimnazjum.

 2. Szkoły Podstawowe z terenu gminy.

 3. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Rozdział III


ZADANIA ZESPOŁU

§ 5. Do zadań Zespołu należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy Kowiesy jako organu prowadzącego szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, gimnazjum, a w szczególności sprawy dotyczące:

1/ zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych,

2/ zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół,

3/ zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

4/ obsługi ekonomiczno – finansowej gminnych jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie,

5/ powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,

6/ oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.

Rozdział IV


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

 

§ 6. W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1/ Kierownik Zespołu.

2/ Główny księgowy.


§ 7. 1. Pracą Zespołu kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik działa na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta

Gminy.


§ 8. Do zadań Kierownika Zespołu należy w szczególności:

1/ Zapewnienie pełnej realizacji spraw organizacyjnych będących w kompetencji gminy, a wynikających z ustawy o systemie oświaty.

2/ Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

3/ Przygotowywanie wniosków do Wójta o powierzenie nauczycielowi stanowiska dyrektora lub odwołanie z tego stanowiska.

4/ Opracowywanie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora i proponowanie składu komisji konkursowej.

5/ Przygotowywanie wniosku do Wójta Gminy o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

6/ Wnioskowanie o odznaczenia, nagrody oraz inne wyróżnienia dla dyrektorów szkół i nauczycieli przedszkolnych.

7/ Organizowanie dowożenia uczniów do szkół, zgodnie z określonymi w tej sprawie przepisami.

8/ Współdziałanie z dyrektorami szkół w zaopatrzeniu w pomoce naukowe, sprzęt, meble, opał, druki, podręczniki itp.

9/ Prowadzenie akt osobowych pracownika zespołu oraz dyrektorów szkół.

10/ Czuwanie nad pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych i dowozu dzieci do szkół.

11/ Nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji środków trwałych.

12/ Organizowanie zamówień publicznych dla potrzeb szkół.

13/ Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie z dostępnych źródeł, w tym z funduszy unijnych.

14/ Przygotowywanie zarządzeń i projektów uchwał dotyczących przedmiotu działalności Gminnego Zespołu Oświaty.

15/ Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy


§ 9.1. Główny księgowy podlega bezpośrednio kierownikowi i zastępuje go w czasie nieobecności.

2. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:

1/ Opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków w zakresie budżetu oświaty.

2/ Zorganizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, obiegu i kontroli w sposób zapewniający:

 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,

 • sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości umożliwiające terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,

 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

3/ Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu.

4/ Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.

5/ Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych GZO dotyczących prowadzenia rachunkowości zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

6/ Kontrolowanie wykonania budżetu i jego zmian.

7/ Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

8/ Sporządzanie list płac dla pracowników podległych szkół i pracowników zespołu.

9/ Kompletowanie dokumentacji zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych.

10/ Sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – sporządzanie rocznych rozliczeń.

11/ Sporządzanie przelewów związanych z wypłata wynagrodzeń, zakupionych towarów i usług.

12/ Księgowanie

13/ Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS, deklaracji PZU i podatkowych.

14/ Przygotowywanie dokumentów w związku z przejściem na emeryturę lub rentę chorobową pracowników szkół.

15/ Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do naliczania kapitału początkowego będącej w posiadaniu Urzędu.

16/ Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Zespołu.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.1. Zespół używa symbolu GZO

2. Zarządzenia i inne pisma wychodzące z Zespołu w ramach swoich kompetencji podpisuje Kierownik Zespołu.


§ 11.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007r.

                                                                                              p.o. Kierownik Zespołu

                                                                                                    Ewa Pawlak

< wstecz

Licznik odwiedzin

12428

Jesteś tu

 • GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


GMINA KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294

 

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

tel. 46 8317026
fax  46 8317081
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Godziny urzędowania

Jak do nas trafić

Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Koronawirus